Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo kết luận kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính

Thông báo kết luận kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính

04:36 31/10/2023

Căn cứ Kế hoạch số 130/KH-BDT ngày 28/02/2023 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh về việc Kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh; trên cơ sở Báo cáo số 01/BC-TKT ngày 29/9/2023 của Tổ kiểm tra về việc báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 (có Báo cáo kèm theo), Trưởng Ban Dân tộc tỉnh kết luận như sau:
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý III năm 2023

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý III năm 2023

04:31 16/09/2023

Thực hiện Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 495/UBND-TTHC ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) quý III năm 2023 như sau:   
Ban Dân tộc tỉnh triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ban Dân tộc tỉnh triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

04:29 16/08/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3867/UBND-TTHC ngày 11/8/2023 về việc triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ năm ngày 19 tháng 7 năm 2023, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh triển khai một số nội dung như sau:
Chỉ đạo rà soát thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023

Chỉ đạo rà soát thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023

04:26 10/08/2023

Thực hiện Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" giai đoạn 2023 – 2030, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đề nghị:
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

04:22 15/06/2023

Thực hiện Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 495/UBND-TTHC ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh  về việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2023 như sau:
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2023

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2023

22:19 04/04/2023

Thực hiện Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 495/UBND-TTHC ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh  về việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) Quý I năm 2023 như sau:  
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh năm 2023

22:17 06/03/2023

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 01/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; trên cơ sở Kế hoạch số 25/KH-BDT ngày 16/01/2023 của Ban Dân tộc tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 128/KH-BDT ngày 10/3/2022 của Ban Dân tôc tỉnh ban hành kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2025;  Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023, như sau:
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh

22:15 01/03/2023

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về chủ trương không dùng bia, rượu trong buổi trưa của các ngày làm việc (Chỉ thị số 31); Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi (Chỉ thị số 17); Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định số 48); Công văn số 6967/UBND-NC ngày 21/02/2021 của UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; Quyết định số 647/QĐ-BDT ngày 31/8/2022 về việc kiện toàn Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 như sau:
Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

22:25 28/02/2023

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Quảng ngãi về việc truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Ban như sau:
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng ngãi

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng ngãi

22:23 24/02/2023

Thực hiện Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 như sau:

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1828

Tổng số lượt xem: 4879798