Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2023

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2023

22:19 04/04/2023

Thực hiện Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 495/UBND-TTHC ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh  về việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) Quý I năm 2023 như sau:  
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh năm 2023

22:17 06/03/2023

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 01/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; trên cơ sở Kế hoạch số 25/KH-BDT ngày 16/01/2023 của Ban Dân tộc tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 128/KH-BDT ngày 10/3/2022 của Ban Dân tôc tỉnh ban hành kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2025;  Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023, như sau:
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh

22:15 01/03/2023

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về chủ trương không dùng bia, rượu trong buổi trưa của các ngày làm việc (Chỉ thị số 31); Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi (Chỉ thị số 17); Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định số 48); Công văn số 6967/UBND-NC ngày 21/02/2021 của UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; Quyết định số 647/QĐ-BDT ngày 31/8/2022 về việc kiện toàn Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 như sau:
Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

22:25 28/02/2023

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Quảng ngãi về việc truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Ban như sau:
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng ngãi

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng ngãi

22:23 24/02/2023

Thực hiện Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 như sau:
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh

22:13 24/02/2023

Thực hiện Thông báo số 21/TB-UBND ngày 13/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Kết luận tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi;

Trên cơ sở ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên dự họp và kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Cuộc họp đánh giá, phân tích rút kinh nghiệm về kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022; đề ra giải pháp khắc phục nhằm cải thiện nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trong năm 2023 vào sáng ngày 22/02/2023, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 như sau:

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

22:20 07/02/2023

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 như sau:
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023

22:11 17/01/2023

Thực hiện Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch số 653/KH-BDT ngày 06/10/2021 về việc ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2021-2025, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023, cụ thể như sau:
Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân trong 9 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân trong 9 tháng đầu năm 2022

22:51 18/09/2022

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân trong 9 tháng đầu năm 2022
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý III năm 2022

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý III năm 2022

22:50 17/09/2022

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý III năm 2022

Visitor Statistic

Currently Online: 1137

Total Visit: 3152427