Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI


# Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 MTCL Mục tiêu chất lượng năm 2024 26/01/2024 Chi tiết
2 106/KH-BDT Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 tại Ban Dân tộc tỉnh 26/01/2024 Chi tiết
3 1098/BC-BDT Báo cáo về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của của Ban Dân tộc tỉnh năm 2023 20/10/2023 Chi tiết
4 BM-0602 Biên bản họp xét của Lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng năm 2023 18/10/2023 Chi tiết
5 1038/KH-BDT Kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ năm 2023 về việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 10/10/2023 Chi tiết
6 1010/QĐ-BDT Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc tỉnh 06/10/2023 Chi tiết
7 617/QĐ-BDT Quyết định về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 28/06/2023 Chi tiết
8 MTCL Mục tiêu chất lượng năm 2023 16/01/2023 Chi tiết
9 28/KH-BDT Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 tại Ban Dân tộc tỉnh 16/01/2023 Chi tiết
10 321/QĐ-BDT Quyết định về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 20/05/2022 Chi tiết
11 200a/QĐ-BDT Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc tỉnh 31/03/2022 Chi tiết
12 82/KH-BDT Kế hoạch về việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại Ban Dân tộc tỉnh 10/02/2022 Chi tiết
13 328a/QĐ-BDT Quyết định về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 02/06/2021 Chi tiết
14 808/QĐ-BDT Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 14/12/2020 Chi tiết
15 753/QĐ-BDT Quyết định về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 27/11/2020 Chi tiết
16 659/QĐ-BDT Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc 11/11/2020 Chi tiết
17 494/VP Quy trình Văn phòng Ban Kèm theo QĐ 494/QĐ-BDT 18/08/2017 Chi tiết
18 494/TTĐB Quy trình Phòng Tuyên truyền và Địa bàn Kèm theo QĐ 494/QĐ-BDT 18/08/2017 Chi tiết
19 494/TTB Quy trình Thanh tra Ban Kèm theo QĐ 494/QĐ-BDT 18/08/2017 Chi tiết
20 494/QĐ-BDT Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 đối với các lĩnh vực hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 18/08/2017 Chi tiết
21 494/KHTH Quy trình Phòng KHTH Kèm theo QĐ 494/QĐ-BDT 18/08/2017 Chi tiết
22 494/CSDT Quy trình Phòng CSDT Kèm theo QĐ 494/QĐ-BDT 18/08/2017 Chi tiết
23 494/BB Quy trình bắt buộc Kèm theo QĐ 494/QĐ-BDT 18/08/2017 Chi tiết
24 297/QĐ-BDT Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 25/05/2017 Chi tiết

Visitor Statistic

Currently Online: 1986

Total Visit: 4880009