Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Dân tộc tỉnh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-MAIL

Cố định

Di động

1

Hồ Ngọc Thịnh

Trưởng Ban

0255.3712.122

0888.708.070

hnthinh-bdt@quangngai.gov.vn

 

Visitor Statistic

Currently Online: 2288

Total Visit: 4879598