Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực cap-thuc-hien
1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Một phần Trực tiếp thực hiện:UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Ban Dân tộc tỉnh Công tác dân tộc
2 Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Một phần Trực tiếp thực hiện:UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Ban Dân tộc tỉnh Công tác dân tộc
3 Tiếp công dân TTHC chưa cung cấp DVCTT Ban Dân tộc Lĩnh vực tiếp công dân
4 Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến Ban Dân tộc tỉnh TTHC chưa cung cấp DVCTT Ban Dân tộc Lĩnh vực xử lý đơn
5 Giải quyết khiếu nại lần đầu của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh TTHC chưa cung cấp DVCTT Ban Dân tộc Lĩnh vực giải quyết khiếu nại
6 Giải quyết khiếu nại lần hai Trưởng Ban Dân tộc tỉnh TTHC chưa cung cấp DVCTT Ban Dân tộc Lĩnh vực giải quyết khiếu nại
7 Giải quyết tố cáo của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh TTHC chưa cung cấp DVCTT Ban Dân tộc Lĩnh vực giải quyết tố cáo

Visitor Statistic

Currently Online: 2200

Total Visit: 4880053