Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi tiếp tục ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết th​ống giai đoạn 2021-2025

Quảng Ngãi tiếp tục ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết th​ống giai đoạn 2021-2025

07:57 26/01/2021

Ngày 11/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 52/QĐ-UBND tiếp tục thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết th​ống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II).
Quốc hội ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Quốc hội ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

17:11 16/07/2020

Ngày 19/6/200, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 với 452/452 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, với nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 120/2020/QH14 là:
Áp dụng chính sách dân tộc đặc thù đối với cấp huyện, cấp xã sau khi có Quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền

Áp dụng chính sách dân tộc đặc thù đối với cấp huyện, cấp xã sau khi có Quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền

19:44 15/04/2020

Ngày 30/3/2020,  Ủy ban Dân tộc có Công văn số 389/UBDT-CSDT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách dân tộc; trong đó có hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách dân tộc đối với cấp huyện và cấp xã sau khi có Quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền như sau:
Quảng Ngãi phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020

Quảng Ngãi phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020

19:48 09/04/2020

Ngày 03/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng ký Quyết định số 474/QĐ-UBND về việc kinh phí sự nghiệp thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ 2.235 triệu đồng cho các huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây và huyện Trà Bồng (bao gồm cả huyện Tây Trà). Cụ thể như sau:

Visitor Statistic

Currently Online: 1615

Total Visit: 3152627