Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
1 591/BDT-VP V/v đăng ký hồ sơ cấp CCCD và cấp tài khoản định danh điện tử 12-08-2022
2 592/BC-BDT Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 07 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 05 tháng cuối năm 2022 12-08-2022
3 590/BDT-VP V/v góp ý dự thảo văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ 12-08-2022
4 587/TTr-BDT Tờ trình đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 12-08-2022
5 589/GM-BDT Giấy mời kiểm tra và bàn giao dự án Đồng Tranh, huyện Minh Long (Ngày 16/8/2022) 12-08-2022
6 588/BDT-VP V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025. 12-08-2022
7 585/BDT-TTB V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh 11-08-2022
8 586/BDT-VP Về việc góp ý đối với nội dung dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/Tu ngày 01/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 11-08-2022
9 583/BC-BDT Tình hình giải ngân vốn đầu tư công thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS&MN trong 7 tháng đầu năm 2022 10-08-2022
10 581/BC-BDT Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023 và 03 nam 2023 - 2025 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10-08-2022
11 580/BDT-CSDT V/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 10-08-2022
12 582/BDT-TT Về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 10-08-2022
13 584/BDT-CSDT V/v chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 10-08-2022
14 577/BDT-CSDT V/v đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ 09-08-2022
15 578/BDT-VP V/v cung cấp thông tin, các số liệu phục vụ đánh giá hiện trạng chuyển đối số 09-08-2022
16 576/BDT-TT V/v góp ý dự thảo quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo quy địnhtại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 9/11/2019 của Chính phủ 09-08-2022
17 579/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 09-08-2022
18 575/BDT-TT V/v góp ý kế hoạch truyền thông về giảm nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 09-08-2022
19 574/BDT-CSDT V/v trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với nguồn vốn đầu tư công của Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN năm 2022 08-08-2022
20 573/BDT-VP Về việc báo cáo số lượng cán bộ về hưu đúng tuổi giai đoạn 2023-2026 08-08-2022
21 570/BC-BDT Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 05-08-2022
22 571/TB-BDT Thoâng baùo thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại đối với công chức lãnh đạo, quản lý năm 2022 05-08-2022
23 569/BDT-CSDT V/v đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai (Ngày 08/8/2022) 05-08-2022
24 572/BDT-VP V/v đề nghị cập nhật thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công trực tuyến 05-08-2022
25 568/BDT-CSDT V/v giao nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 22/7/2022 của Chính phủ 04-08-2022
26 567/BDT-TTB V/v góp ý dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh 03-08-2022
27 565/BDT-CSDT V/v cung cấp thông tin, số lượng đối tượng chính sách là người dân tộc thiểu số 02-08-2022
28 563/BDT-VP V/v đề xuất thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 29-07-2022
29 562/KH-BDT Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 thuộc lĩnh vực công tác dân tộc 29-07-2022
30 564/KH-BDT Kế hoạch khắc phục các chỉ số cải cách hành chính bị trừ điểm trong năm 2021 29-07-2022
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Votes
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Total Votes: 0

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 3807

total-visitor: 1988491