Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Minh Long: Tập huấn Tiểu dự án 01, Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

15/05/2023 21:05    125

Vào ngày 13 và 14/5/2023, UBND huyện Minh Long phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Nội dung 01, Tiểu dự án 01, Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị Báo cáo viên pháp luật của Ban Dân tộc tỉnh, ông Đinh Mạnh Bình đã triển khai 03 chuyên đề: Chuyên đề 01, Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch vùng đồng bào DTTS&MN; Chuyên đề 02, Kỹ năng tuyên truyền, vận động thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã và phương thức hoạt động hiệu quả; Chuyên đề 03, Giới thiệu các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình và nhóm hộ xóa đói, giảm nghèo cho gần 60 đối tượng là Già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS&MN, các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS&MN…

Ông Đinh Mạnh Bình, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS&MN. Biểu dương, tôn vinh, ghi nhận công lao, sự đóng góp của các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS&MN trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế./.

                                                                                                                Mạnh Bình

Visitor Statistic

Currently Online: 568

Total Visit: 3155271