Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi ban hành kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong năm 2021

29/01/2021 14:32    431

Người có uy tín thăm quan Lăng Bác năm 2020

Ngày 27/01/2021, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021. Đây là nội dung do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thực hiện nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, động viên người có uy tín tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

 

Tỉnh Quảng Ngãi có 306 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 13/01/2020. Trong đó có 30 người có uy tín mới được bầu thay thế trong năm 2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 06/01/2021.

 

Người có uy tín thăm mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc tại tỉnh Sơn La năm 2020

 

Người có uy tín thăm quan Bảo tàng Nhà tù Sơn La năm 2020

 

Người có uy tín thăm Phòng trưng bày Nhà làm việc của Quốc hội  năm 2020

Nội dung thực hiện chính sách này trong năm 2021 gồm: (1) Cấp không thu tiền báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân tộc, Báo Quảng Ngãi với định kỳ 01 tờ/người/kỳ báo cho người có uy tín, (2) cấp radio cho người có uy tín, (3) tổ chức cho người có uy tín đi thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh Học tập về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, công tác hòa giải ở cơ sở; giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc; tham quan một số điểm di tích văn hóa, lịch sử...dự kiến đoàn sẽ đi tham quan trong quý II năm 2021, (4) hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người có uy tín, gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn; thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình người có uy tín qua đời, (5) đón tiếp, tặng quà các đoàn đại biểu người có uy tín đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm, (6) quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng kinh phí triển khai thực hiện các nội dung này là trên 1,3 tỷ đồng./.

                                                                                                                                   Văn Yên

Visitor Statistic

Currently Online: 1629

Total Visit: 3152750