Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi tiếp tục ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết th​ống giai đoạn 2021-2025

26/01/2021 07:57    565

Ban Dân tộc phối hợp với UBND huyện tổ chức hoạt động tuyên truyền tại huyện

Ngày 11/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 52/QĐ-UBND tiếp tục thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II).

Mục đích của Kế hoạch (giai đoạn II) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, dân số, kế hoạch hóa gia đình; tác hại và những ảnh hưởng của việc tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, sinh con thứ ba đối với gia đình, dòng họ và xã hội; ngăn ngừa tảo hôn và kết hôn cận huyết thống góp phần nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực vùng DTTS.

Để đạt được những nhiệm vụ trên, trong Kế hoạch đề ra các nội dung thực hiện cho giai đoạn II, cụ thể: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số trong hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; biên soạn, cung cấp tài liệu, sản phẩm truyền thông; tài liệu tập huấn kiến thức về hôn nhân và ngăn ngừa tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cộng tác viên tham gia thực hiện Đề án; tổ chức Hội nghị đáng giá kết quả thực hiện hàng năm, sơ kết, tổng kết Đề án.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng nêu rõ trách nhiệm của các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện trong việc triển khai thực hiện đề án; đặc biệt Kế hoạch lần này đối tượng tảo hôn tập trung vào các em học sinh vùng DTTS, vì vậy, trong đó giao rõ trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng: Biên soạn tài liệu lồng ghép và địa chỉ tích hợp cụ thể vào các môn học phù hợp theo từng cấp học và tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên các cấp về việc sử dụng tài liệu; chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục có giải pháp hiệu quả trong việc huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường; ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học tại các huyện miền núi; mở rộng mô hình tuyên truyền, giáo dục về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sức khỏe sinh sản ra tất cả các trường trung học phổ thông thuộc các huyện miền núi, hướng dẫn nội dung phù hợp đưa vào giáo dục tại một số khối lớp học thuộc cấp trung học cơ sở, đồng thời phối hợp cùng với Ban Dân tộc tỉnh hàng năm, tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền, cập nhật thông tin, kiến thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đội ngũ báo cáo viên cốt cán tại các cơ sở giáo dục; tổ chức Hội thi “Học sinh nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” cho các huyện miền núi. Các hoạt động trong Kế hoạch giai đoạn II đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện Đề án theo Quyết định số 498/QĐ-TTg  ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi./.

                                                                                                                                       Thu Thủy

Visitor Statistic

Currently Online: 1989

Total Visit: 4879519