Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Số người dân tộc thiểu số biết đọc biết viết tiếng phổ thông phân theo dân tộc, giới tính, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
2 Tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết đọc biết viết tiếng phổ thông phân theo dân tộc, giới tính, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
3 Người dân tộc thiểu số biết đọc biết viết tiếng dân tộc phân theo dân tộc, giới tính, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
4 Người dân tộc thiểu số biết nhạc cụ, bài hát, múa truyền thống của dân tộc phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
5 Tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết đọc biết viết tiếng dân tộc phân theo dân tộc, giới tính, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
6 Ty lệ người dân tộc thiểu số biết nhạc cụ, bài hát, múa truyền thống của dân tộc phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
7 Tình trạng hôn nhân người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
8 Tỷ lệ tình trạng hôn nhân người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
9 Tình trạng hôn nhân cận huyết của người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
10 Tình trạng hôn nhân cận huyết của người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
11 Tình trạng tảo hôn của người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
12 Tuổi kết hôn trung bình lần đầu của người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
13 Tỷ lệ tình trạng tảo hôn của người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
14 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (LLLĐ) của người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên phân theo dân tộc, giới tính, nhóm tuổi vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
15 Tỷ lệ thất nghiệp của người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên phân theo dân tộc, giới tính, nhóm tuổi vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
16 Cơ cấu lao động có việc làm của người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên phân theo nghề nghiệp, dân tộc, giới tính vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
17 Số lao động có việc làm của người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên phân theo nghề nghiệp, dân tộc, giới tính vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
18 Tình trạng việc làm của người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên phân theo nghề nghiệp, dân tộc, giới tính vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
19 Tỷ trọng người dân tộc thiểu số có việc làm từ 15 tuổi trở lên theo trình độ phân theo dân tộc, giới tính vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
20 Cơ cấu lao động có việc làm của người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên phân theo nghề nghiệp, dân tộc, giới tính vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
21 Tỷ lệ phụ nữ DTTS 15-49 tuổi đến các cơ sở y tế khám thai và sinh con phân theo vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
22 Số phụ nữ DTTS 15-49 tuổi đến các cơ sở y tế khám thai vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
23 Mức sinh phụ nữ 15-49 phân theo dân tộc vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
24 Tình trạng sử dụng biện pháp tránh thai phụ nữ DTTS 15-49 tuổi phân theo vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
25 Tỷ lệ tình trạng sử dụng biện pháp tránh thai phụ nữ DTTS 15-49 tuổi phân theo vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
26 Hộ dân tộc thiểu số có nhà ở phân theo loại nhà, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019 03/09/2020 Tải về
27 Hộ dân tộc thiểu số có nhà ở phân theo loại nhà, dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/4/2019 03/09/2020 Tải về
28 Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có nhà ở phân theo loại nhà, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019 03/09/2020 Tải về
29 Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có nhà ở phân theo loại nhà, dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/4/2019 03/09/2020 Tải về
30 Hộ có nhà ở của người dân tộc thiểu số phân theo hình thức sở hữu, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
31 Hộ có nhà ở của người dân tộc thiểu số phân theo hình thức sở hữu, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
32 Tỷ lệ hộ có nhà ở của người dân tộc thiểu số phân theo hình thức sở hữu, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
33 Tỷ lệ hộ có nhà ở của người dân tộc thiểu số phân theo hình thức sở hữu, dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
34 Diện tích nhà ở bình quân của người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019 03/09/2020 Tải về
35 Diện tích nhà ở bình quân của người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/4/2019 03/09/2020 Tải về
36 Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo loại nhiên liệu chính để thắp sáng, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
37 Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo loại nhiên liệu chính để thắp sáng, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
38 Hộ dân tộc thiểu số phân theo loại nhiên liệu chính để thắp sáng, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
39 Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo loại nhiên liệu chính để nấu ăn, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
40 Hộ dân tộc thiểu số phân theo loại nhiên liệu chính để thắp sáng, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
41 Hộ dân tộc thiểu số phân theo loại nhiên liệu chính để nấu ăn, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
42 Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo loại nhiên liệu chính để nấu ăn, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
43 Hộ dân tộc thiểu số phân theo loại nhiên liệu chính để nấu ăn, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
44 Hộ dân tộc thiểu số phân theo nguồn nước hợp vệ sinh, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
45 Hộ dân tộc thiểu số phân theo nguồn nước hợp vệ sinh, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
46 Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo nguồn nước hợp vệ sinh, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
47 Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo nguồn nước hợp vệ sinh, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
48 Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo loại hố xí sử dụng chính, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
49 Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo loại hố xí sử dụng chính, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
50 Hộ dân tộc thiểu số phân theo loại hố xí sử dụng chính, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
51 Hộ dân tộc thiểu số phân theo loại hố xí sử dụng chính, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
52 Hộ dân tộc thiểu số phân theo hố xí hợp vệ sinh, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
53 Hộ dân tộc thiểu số phân theo hố xí hợp vệ sinh, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
54 Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo hố xí hợp vệ sinh, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
55 Hộ dân tộc thiểu số phân theo loại thiết bị phục vụ sinh hoạt, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
56 Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo hố xí hợp vệ sinh, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
57 Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo loại thiết bị phục vụ sinh hoạt, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
58 Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo loại thiết bị phục vụ sinh hoạt, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
59 Tỷ lệ hộ người dân tộc thiểu số có sử dụng máy vi tính và kết nối internet phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội, thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
60 Số hộ người dân tộc thiểu số có sử dụng máy vi tính và kết nối internet phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội, Thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
61 Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số ngủ có màn phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội, thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
62 Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nuôi nhốt gia súc dưới gầm hoặc sát nhà phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội, thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
63 Số lượng gia súc bình quân của hộ Dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội, thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
64 Số lượng gia súc của hộ dân tộc thiểu số chia theo dân tộc, vùng kinh tế - xã hội, thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
65 Số hộ dân tộc thiểu số xem Đài truyền hình TW/tỉnh và nghe Đài Tiếng nói Việt Nam/Đài phát thanh tỉnh, huyện phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội, thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
66 Khoảng cách trung bình (km) từ nhà đến: trường/điểm trường tiểu học, bệnh viện, chợ/trung tâm thương mại của các hộ dân tộc thiểu số phân theo dân tộc và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
67 Tỷ lệ hộ người dân tộc thiểu số làm nghề DV du lịch và nghề thủ công truyền thống phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội, thành thị nông thôn và đơn vị hành , thời điểm 1/10/2019 03/09/2020 Tải về
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 817

Tổng số lượt xem: 1961157