Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 12/2023/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 21-07-2023
2 06/2022/TT-UBDT Quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc 30-12-2022
3 08/2022/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành Quy định mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 07-07-2022
4 09/2022/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 07-07-2022
5 10/2022/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng của ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 -2025 07-07-2022
6 30/NQ-HĐND Nghị quyết Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 07-07-2022
7 02/2022/TT-UBDT Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 30-06-2022
8 06/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 28-01-2022
9 1/2021/TT-UBDT Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 01-11-2021
10 951/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Đề án cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 – 2025 09-11-2018
11 146/BC-UBND Báo cáo tình hình cán bộ tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi 28-06-2018
12 808/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2022 24-05-2018
13 735/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách người có uy tín trong ĐB DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2022 14-05-2018
14 2019/UBND-KT V/v Đề án cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết nguyên đán 13-04-2018
15 597/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 13-04-2018
16 269/QĐ-UBND Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện dự án Điểm định canh định cư tập trung tại Nà Tà Kót, thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng 26-03-2018
17 463/QĐ-UBND Về việc:Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2021 23-03-2018
18 48/BC-UBND Báo cáo về việc tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2017 20-03-2018
19 1387/UBND-KT Về việc:V/v khẩn trương đề xuất các nội dung kiến nghị của Ban Dân tộc tỉnh 19-03-2018
20 1185/UBND-KT Về việc kinh phí thực hiện Đề án `Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025` năm 2017 08-03-2018
21 1184/UBND-KT V/v kinh phí thực hiện Đề án `Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025` năm 2018 08-03-2018
22 5959/UBND-KT V/v thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước việc quản lý, sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ AiLen cho Chương trình 135 năm 2014 27-09-2017
23 1772/UBND-KT Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới nhóm C năm 2017 (đợt 2) của Dự án 2 – Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi4 26-09-2017
24 5878/UBND-KT V/v khẩn trương tổ chức thực hiện các dự án định canh, định cư do Ban dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư 25-09-2017
25 1757/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch và Chương trình khung Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020 22-09-2017
26 5818/UBND-KT V/v điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án định canh, định cư do Ban dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư 21-09-2017
27 5757/UBND-KT Về việc: giới thiệu học sinh người dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2017 19-09-2017
28 1728/QĐ-UBND Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 (đợt 2) để thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 18-09-2017
29 1728/QĐ-UBND Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 (đợt 2) để thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 18-09-2017
30 5689/UBND-KT V/v xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc 15-09-2017

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2202

Tổng số lượt xem: 4879560