Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
361 894/BC-BDT Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 09/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 14-12-2021
362 896/TB-BDT THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 14-12-2021
363 888/BDT-VP Về việc cử phiên dịch tại phiên tòa hình sự phúc thẩm theo công văn số 654/2021/CV-TA của Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng (tổ chức tại Quảng Ngãi) 14-12-2021
364 891/BDT-CSDT Vv báo cáo kết quả thực hiện Chính sách theo Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh 14-12-2021
365 895/QĐ-BDT Quyết định Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 14-12-2021
366 887/BDT-VP V/v triển khai công tác tuyên truyền, khuyến khích sử dụng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Ngãi làm tặng phẩm 14-12-2021
367 893/BDT-CSDT V/v cho chủ trương xây dựng Đề án phát triển dược liệu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh 14-12-2021
368 884/BDT-CSDT V/v thăm viếng, hỗ trợ người có uy tín qua đời huyện Sơn Hà (Ngày 15/12/2021) 13-12-2021
369 885/BC-BDT Báo cáo Kết quả xây dựng, thực hiện Đơn vị học tập năm 2021 13-12-2021
370 882/QĐ-BDT Quyết định Về việc phê duyệt Danh sách công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm năm 2021 10-12-2021
371 883/BDT-VP V/v kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2021 10-12-2021
372 880/BDT-CSDT V/v giải trình, trách nhiệm liên quan đến việc nộp trả ngân sách Trung ương 09-12-2021
373 881/BDT-CSDT V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 09-12-2021
374 878/BC-BDT Báo cáo tình hình hoạt động của Cổng Thông tin điện tử thành phần Ban Dân tộc tỉnh năm 2021 09-12-2021
375 879/BC-BDT Báo cáo kết quả xây dựng cơ quan văn hóa năm 2021 08-12-2021
376 877/BDT-VP V/v tham gia góp ý dự thảo Quy chế văn thư, lưu trữ 08-12-2021
377 876/BDT-VP Thông báo Tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2021 08-12-2021
378 875/BDT-BDT V/v tham giá góp ý dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 2.0 08-12-2021
379 874/BDT-VP V/v cho ý kiến dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2021 08-12-2021
380 873/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Thông tư của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 1820/UBDT-CSDT ngày 24/11/2021 07-12-2021
381 872/BDT-VP V/v điều chỉnh thời gian họp kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021 07-12-2021
382 871/BDT-VP V/v điều chỉnh thời gian họp kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021 07-12-2021
383 869/BDT-CSDT V/v thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào DTTS bị ốm đau của huyện Minh Long (Ngày 07/12/2021) 03-12-2021
384 868/BDT-VP Vv góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh 03-12-2021
385 870/BDT-CSDT V/v cho ý kiến đối với danh sách đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS và danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS thay thế để thực hiện từ năm 2022 03-12-2021
386 862/BDT-VP Vv báo cáo cung cấp số liệu phòng chống tham nhũng năm 2021 02-12-2021
387 864/BDT-TTĐB V/v tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng, quản trị CSDL, phần mềm quản lý thông tin công tác dân tộc (Ngày 08/12/2021) 02-12-2021
388 865/BDT-TTĐB V/v tổ chức hội nghị tập huấn Tuyên truyền phổ biến kiến thức về dân tộc năm 2021 tại huyện Trà Bồng (Ngày 16/12/2021) 02-12-2021
389 866/BDT-TTĐB V/v tổ chức hội nghị tập huấn Tuyên truyền phổ biến kiến thức về dân tộc năm 2021 tại huyện Sơn Hà ( Ngày 14/12/2021 và 15/12/2021) 02-12-2021
390 867/BDT-VP V/v đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 02-12-2021
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 903

Tổng số lượt xem: 1961080