Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
16 314/QĐ-BDT Quyết định Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban 19-05-2022
17 313/QĐ-BDT Quyết định Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Ban 19-05-2022
18 306/BDT-VP Đăng ký giao ước thi đua năm 2022 18-05-2022
19 301/BDT-CSDT V/v báo cáo tình hình bố trí kinh phí cho giáo dục theo yêu cầu Nghị quyết số 41/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc Hội 17-05-2022
20 305/BDT-VP Về việc triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm của Ban Dân tộc tỉnh 17-05-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2424

Tổng số lượt xem: 2030416