Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
76 246/BDT-VP V/v xin phép Thường trực Tỉnh ủy đi công tác ngoài tỉnh 18-04-2022
77 245/QĐ-BDT Quyết định Về việc cử công chức tham gia lớp Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2022 18-04-2022
78 244/BC-BDT Báo cáo Kết quả và góp ý dự thảo tiêu chí lựa chọn đại biểu dự "Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II" 18-04-2022
79 242/QĐ-BDT Quyết định Về việc cử công chức đối tượng 3 tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Trung đoàn bộ binh 887 (khóa 30 - năm 2022) 15-04-2022
80 241/BDT-CSDT V/v đăng ký cho Đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS đến thăm và làm việc 15-04-2022
81 238/TM-BDT Thư mời Tham gia dự thầu Gói thầu: Thuê xe đưa đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022 15-04-2022
82 236/QĐ-BDT Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán: Thực hiện chính sách cho người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 15-04-2022
83 240/BDT-CSDT V/v đề nghị tạo điều kiện cho Đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS đến tham quan, học tập kinh nghiệm 15-04-2022
84 237/QĐ-BDT Quyết định Về việc phê duyệt Bản yêu cầu báo giá, gói thầu Thuê xe đưa đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022 15-04-2022
85 235/BDT-TTB V/v báo cáo thống kê số liệu công tác dân tộc 15-04-2022
86 234/BDT-CSDT V/v bố trí kinh phí tổ chức Đoàn công tác học tập kinh nghiệm theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh 14-04-2022
87 233/BDT-CSDT Về việc cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn công tác học tập kinh nghiệm theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh 14-04-2022
88 232/BDT-VP Về việc báo cáo tình hình thực hiện Phần mềm quản lý tiền lương trên địa bàn tỉnh. 14-04-2022
89 231/QĐ-BDT Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 14-04-2022
90 229/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13-04-2022
91 228/QĐ-BDT Quyết định Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 13-04-2022
92 230/BDT-CSDT V/v rà soát, bổ sung, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 13-04-2022
93 227/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 12-04-2022
94 227/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 12-04-2022
95 226/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về chuyển đổi số 12-04-2022
96 223/BDT-VP V/v đăng ký danh sách công chức tham gia bồi dưỡng tiếng Anh và công nghệ thông tin năm 2022 08-04-2022
97 224/BDT-VP V/v đăng ký Đề án thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên cao cấp 08-04-2022
98 222/BDT-CSDT V/v điều chỉnh thời gian họp tại Giấy mời số 215/GM-BDT ngày 07/4/2022 08-04-2022
99 220/QĐ-BDT Quyết định Về việc thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán: Thuê xe đưa Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS đi tham quan học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022 08-04-2022
100 221/BDT-CSDT Về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XI 08-04-2022
101 219/TB-BDT Thông báo Về việc phân công công chức trực nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 08-04-2022
102 218/BDT-CSDT V/v điều chỉnh số liệu lô đất và thời gian thực hiện tại dự án: Xây dựng điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai (DA Ngã Lăng), huyện Minh Long 08-04-2022
103 220/QĐ-BDT Quyết định việc thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán: Thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 08-04-2022
104 225/BDT-VP V/v góp ý dự thảo nội dung sửa đổi Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông 08-04-2022
105 217/BDT-CSDT Về việc ban hành Kế hoạch Đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc 07-04-2022
106 216/GM-BDT Giấy mời Tham dự họp kiểm điểm các cá nhân công chức có liên quan theo Kết luận Thanh tra số 77/KL-UBND ngày 02/3/2022 (Ngày 07/4/2022) 07-04-2022
107 215/GM-BDT Giấy mời họp về Thực hiện Kết luận Thanh tra số 77/KL-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 12/4/2022) 07-04-2022
108 214/BDT-CSDT V/v cử cán bộ tham gia Đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh 07-04-2022
109 212/QĐ-BDT Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 06-04-2022
110 213/BDT-VP V/v triển khai rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 06/QĐ-TTg 06-04-2022
111 211/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh; dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 06-04-2022
112 209/BDT-CSDT V/v xin rút nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) 05-04-2022
113 210/KH-BDT Kế hoạch điều chỉnh lịch trình của Đoàn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022 05-04-2022
114 208/BDT-VP V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế làm việc Ban Dân tộc tinh 01-04-2022
115 207/BDT-VP V/v báo cáo việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra sô 77/KLUBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 01-04-2022
116 206/BDT-CSDT Về việc điều chỉnh số liệu lô đất tại dự án: Điểm ĐCĐC tập trung Đồng Tranh, huyện Minh Long 01-04-2022
117 201/BDT-CSDT V/v báo cáo kết quả và góp ý dự thảo Tiêu chí lựa chọn đại biểu dự "Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II" 01-04-2022
118 202/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Tiêu chí lựa chọn đại biểu dự "Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II" 01-04-2022
119 203/BDT-CSDT V/v góp ý đối với nội dung giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 01-04-2022
120 205/BDT-CSDT V/v nghiệm thu tre trước khi trồng chống sạt lở tại dự án: Điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai (DA Ngã Lăng), huyện Minh Long 01-04-2022
121 204/BDT-CSDT Về việc đề xuất nội dung về Quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai 01-04-2022
122 199/BDT-CSDT V/v giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp 6, HĐND tỉnh khóa XIII 31-03-2022
123 198/GM-BDT Giấy mời Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban 31-03-2022
124 195/GM-BDT Giáy mời Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban(lần 2) (Ngày 04/4/2022) 31-03-2022
125 197/BDT-VP Về việc thống kê số liệu cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Ban Dân tộc tỉnh 31-03-2022
126 196/BDT-VP Về việc đăng ký lại công chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2022 ( khóa học ngoài giờ hành chính) 31-03-2022
127 200/BDT-VP Về việc đăng ký thi đua, khen thưởng Năm An toàn giao thông 2022 31-03-2022
128 191/BDT-TTB Về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2022
129 192/TTr-BDT Tờ trình Về việc đề nghị bãi bỏ Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 30-03-2022
130 190/BC-BDT Báo cáo Kết quả kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2021 30-03-2022
131 193/BC-BDT Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, đăng ký chương trình công tác quý II/2022 30-03-2022
132 194/BDT-VP Về việc đăng ký tham gia Hội thao chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2022) 30-03-2022
133 188/GM-BDT Giấy mời làm rõ các vướng mắc trước khi bàn giao công trình điểm ĐCĐC Đồng Tranh (Ngày 28/3/2022) 25-03-2022
134 186/QĐ-BDT Quyết định Về việc giao biên chế công chức hành chính các phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh năm 2022 25-03-2022
135 187/TB-BDT Thông báo Kết quả sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí biên chế các phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh 25-03-2022
136 189/BDT-CSDT V/v chọn cử người có uy tín trong đồng bào DTTS đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022 25-03-2022
137 185/BC-BDT Báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 25-03-2022
138 180/QĐ-BDT Quyết định Chuyển đổi ông Phạm Đình Thời tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Chính sách Dân tộc 24-03-2022
139 181/QĐ-BDT Quyết định Chuyển đổi ông Lê Quang Bình tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Chính sách Dân tộc. 24-03-2022
140 179/BDT-CSDT V/v khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2021(lần 2) 24-03-2022
141 183/QĐ-BDT Quyết định Bổ nhiệm chuyển đổi ông Đinh Văn Yên, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng 24-03-2022
142 182/QĐ-BDT Chuyển đổi bà Đỗ Thị Thu Hiền tiếp tục giữ chức vụ Chánh Văn phòng 24-03-2022
143 184/QĐ-BDT Quyết định Bổ nhiệm chuyển đổi ông Đoàn Vũ Lục giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Chính sách Dân tộc 24-03-2022
144 177/TB-BDT Thông báo Về việc hoãn họp kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Ban 24-03-2022
145 178/BDT-CSDT V/v đề nghị ban hành Thông báo thu hồi đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng đất để xây dựng: Trụ điện 22KV thuộc dự án Điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, xã Long Mai (DA Ngã Lăng), huyện Minh Long 24-03-2022
146 176/QĐ-BDT Quyết định Điều động và bổ nhiệm bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền và Địa bàn giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra 23-03-2022
147 172/BDT-VP V/v cung cấp thông tin về các hệ thống camera giám sát 23-03-2022
148 175/KH-BDT Kế hoạch tổ chức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022 23-03-2022
149 173/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh, Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 23-03-2022
150 174/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc quý I và nhiệm vụ công tác quý II năm 2022 23-03-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2187

Tổng số lượt xem: 2010940