Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
301 15/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 10-01-2022
302 18/GM-BDT Giấy mời dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025 giữa Ban Dân tộc tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo (Ngày 18/01/2022) 10-01-2022
303 16/KH-BDT Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai thực hiện cấp không thu tiềnmột số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu sốnhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022 10-01-2022
304 13/QĐ-BDT Quyết định Ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 07-01-2022
305 12/BDT-CSDT V/v tham gia góp ý dự thảo Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với Sở Giáo dục giai đoạn 2022-2025 07-01-2022
306 11/BDT-CSDT V/v báo cáo danh sách xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 07-01-2022
307 05/BDT-VP Về việc đăng ký tiêm vắc xin liều nhắc lại, bổ sung 06-01-2022
308 10/QĐ-BDT Quyết định Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi. 06-01-2022
309 07/BDT-CSDT Góp ý Đề cương nhiệm vụ và dự toán khảo sát lập các dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, giai đoạn 2021-2025. 06-01-2022
310 06/BDT-CSDT V/v khẩn trương thực hiện chính sách cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022 06-01-2022
311 08/BDT-VP V/v cử người phiên dịch tiếng dân tộc Co 06-01-2022
312 09/BDT-VP Quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị 06-01-2022
313 03/BDT-CSDT Về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và hiện trường công trình 05-01-2022
314 02/TTr-BDT Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 05-01-2022
315 04/BDT-VP Về việc báo cáo danh sách công chức lãnh đạo, quản lý trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC năm 2021 của tỉnh 05-01-2022
316 57/BDT-CSDT V/v hoàn thành bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và hiện trường công trình: Xây dựng điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh 05-01-2022
317 01/BDT-VP V/v lấy ý kiến nhận xét đối với công chức đề nghị bổ nhiệm 04-01-2022
318 954/TB-BDT Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 31-12-2021
319 947/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 30-12-2021
320 943/BDT-VP Về việc phân khai chi tiết nhiệm vụ chi từ nguồn chi sự nghiệp được UBND tỉnh giao dự toán 2022. 29-12-2021
321 944/BDT-VP V/v tổng kết Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ 29-12-2021
322 945/BDT-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 29-12-2021
323 946/BDT-VP V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022 và các sự kiện lớn của đất nước 29-12-2021
324 940/BDT-VP V/v tăng cường sử dụng ứng dụng PC-Covid và thực hiện quét mã QR để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 29-12-2021
325 936/BDT-VP Về việc cung cấp thông tin người làm công tác thống kê tại đơn vị 29-12-2021
326 942/BC-BDT Báo cáo tình hình, kết quả đào tạo cán bộ, công chức năm 2021, nhu cầu đào tạo năm 2022 29-12-2021
327 937/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Quy chế Quản lý, vận hành thử nghiệm Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Ngãi 28-12-2021
328 938/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2021 và dự thảo Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025 28-12-2021
329 934/BDT-VP V/v lấy ý kiến dự thảo Phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy Ban Dân tộc 27-12-2021
330 935/BDT-VP V/v rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật hệ thống thông tin 27-12-2021
331 931/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thương mại, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025. 27-12-2021
332 932/BC-BDT Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 27-12-2021
333 927/BDT-VP Vv góp ý dự thảo công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU 27-12-2021
334 925/BDT-CSDT V/v đề xuất xây dựng kế hoạch thực hiện tiểu dự án 3 trong Dự án 5 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I : từ năm 2021-2025 24-12-2021
335 923/TTr-BDT Tờ trình Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 23-12-2021
336 924/BDT-CSDT V/v rà soát dự thảo Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh 23-12-2021
337 921/BDT-VP Vv chuẩn bị xây dựng chương trình công tác năm 2022 22-12-2021
338 920/BDT-VP Vv gửi danh sách tham dự buổi tập huấn kiến thức về phát triển thương mại điện tử năm 2021 22-12-2021
339 919/GM-BDT Giấy mời kiểm tra hoàn thành công trình Đồng Tranh ngày 24/12/2021 22-12-2021
340 918/BC-BDT Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 21-12-2021
341 917/BDT-CSDT V/v thăm viếng thân nhân của người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Minh Long qua đời 21-12-2021
342 916/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Thông tư của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 1983/UBDT-CTMTQG ngày 08/12/2021 21-12-2021
343 914/BDT-CSDT Vv góp ý nội dung Dự thảo Báo cáo Đánh giá khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21-12-2021
344 915/BC-BDT Báo cáo tác động, ảnh hưởng của Quyết định 861/QĐ-TTg đến việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 21-12-2021
345 913/BDT-VP V/v báo cáo đánh giá, xếp loại chất lượng công chức năm 2020 20-12-2021
346 905/BDT-CSDT V/v thăm viếng thân nhân của người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Ba Tơ qua đời 20-12-2021
347 912/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 20-12-2021
348 911/BC-BDT Báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021 20-12-2021
349 901/BDT-CSDT V/v đề xuất nội dung phục vụ Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 16-12-2021
350 903/TTr-BDT V/v đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thay thế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 16-12-2021
351 902/TTr-BDT Tờ trình V/v đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 16-12-2021
352 904/BDT-CSDT V/v đề nghị tham gia góp ý dự thảo Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 16-12-2021
353 897/BDT-CSDT Vv báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước 15-12-2021
354 898/BDT-CSDT V/v báo cáo tác động, ảnh hưởng của Quyết định 861/QĐ-TTg đến việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc 15-12-2021
355 900/TTr-BDT Tờ trình Về việc đề nghị công nhận Đơn vị học tập năm 2021 15-12-2021
356 899/QĐ-BDT Quyết định Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2021 15-12-2021
357 886/BDT-TTĐB V/v đề nghị cấp tên miền để vận hành phần mềm quản lý thông tin công tác dân tộc 14-12-2021
358 892/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn làm cơ sở xác định trường hợp có thể nghỉ hưu trước tuổi 14-12-2021
359 889/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Thông tư của UBDT hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (góp ý lần 2) 14-12-2021
360 890/BDT-CSDT Vv báo cáo thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 14-12-2021
361 894/BC-BDT Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 09/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 14-12-2021
362 896/TB-BDT THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 14-12-2021
363 888/BDT-VP Về việc cử phiên dịch tại phiên tòa hình sự phúc thẩm theo công văn số 654/2021/CV-TA của Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng (tổ chức tại Quảng Ngãi) 14-12-2021
364 891/BDT-CSDT Vv báo cáo kết quả thực hiện Chính sách theo Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh 14-12-2021
365 895/QĐ-BDT Quyết định Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 14-12-2021
366 887/BDT-VP V/v triển khai công tác tuyên truyền, khuyến khích sử dụng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Ngãi làm tặng phẩm 14-12-2021
367 893/BDT-CSDT V/v cho chủ trương xây dựng Đề án phát triển dược liệu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh 14-12-2021
368 884/BDT-CSDT V/v thăm viếng, hỗ trợ người có uy tín qua đời huyện Sơn Hà (Ngày 15/12/2021) 13-12-2021
369 885/BC-BDT Báo cáo Kết quả xây dựng, thực hiện Đơn vị học tập năm 2021 13-12-2021
370 882/QĐ-BDT Quyết định Về việc phê duyệt Danh sách công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm năm 2021 10-12-2021
371 883/BDT-VP V/v kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2021 10-12-2021
372 880/BDT-CSDT V/v giải trình, trách nhiệm liên quan đến việc nộp trả ngân sách Trung ương 09-12-2021
373 881/BDT-CSDT V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 09-12-2021
374 878/BC-BDT Báo cáo tình hình hoạt động của Cổng Thông tin điện tử thành phần Ban Dân tộc tỉnh năm 2021 09-12-2021
375 879/BC-BDT Báo cáo kết quả xây dựng cơ quan văn hóa năm 2021 08-12-2021
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 804

Tổng số lượt xem: 1961154