Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
376 877/BDT-VP V/v tham gia góp ý dự thảo Quy chế văn thư, lưu trữ 08-12-2021
377 876/BDT-VP Thông báo Tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2021 08-12-2021
378 875/BDT-BDT V/v tham giá góp ý dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 2.0 08-12-2021
379 874/BDT-VP V/v cho ý kiến dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2021 08-12-2021
380 873/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Thông tư của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 1820/UBDT-CSDT ngày 24/11/2021 07-12-2021
381 872/BDT-VP V/v điều chỉnh thời gian họp kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021 07-12-2021
382 871/BDT-VP V/v điều chỉnh thời gian họp kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021 07-12-2021
383 869/BDT-CSDT V/v thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào DTTS bị ốm đau của huyện Minh Long (Ngày 07/12/2021) 03-12-2021
384 868/BDT-VP Vv góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh 03-12-2021
385 870/BDT-CSDT V/v cho ý kiến đối với danh sách đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS và danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS thay thế để thực hiện từ năm 2022 03-12-2021
386 862/BDT-VP Vv báo cáo cung cấp số liệu phòng chống tham nhũng năm 2021 02-12-2021
387 864/BDT-TTĐB V/v tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng, quản trị CSDL, phần mềm quản lý thông tin công tác dân tộc (Ngày 08/12/2021) 02-12-2021
388 865/BDT-TTĐB V/v tổ chức hội nghị tập huấn Tuyên truyền phổ biến kiến thức về dân tộc năm 2021 tại huyện Trà Bồng (Ngày 16/12/2021) 02-12-2021
389 866/BDT-TTĐB V/v tổ chức hội nghị tập huấn Tuyên truyền phổ biến kiến thức về dân tộc năm 2021 tại huyện Sơn Hà ( Ngày 14/12/2021 và 15/12/2021) 02-12-2021
390 867/BDT-VP V/v đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 02-12-2021
391 863/BC-BDT Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng Dự án: Xây dựng điểm Định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long 02-12-2021
392 861/GM-BDT Giấy mời hop ngày 03/12/2021 giải quyết hồ sơ 02-12-2021
393 860/BC-BDT Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 01-12-2021
394 859/BDT-CSDT V/v góp ý kiến Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng 01-12-2021
395 858/BDT-CSDT V/v nhu cầu kinh phí thực hiện cấp các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS nhân dịp Tết Nguyên Nhâm Dần – năm 2022 01-12-2021
396 857/KH-BDT Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Tuyên truyền phổ biến kiến thức về dân tộc trong Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2019 – 2021 theo Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 01-12-2021
397 847/BDT-VP Vv thanh toán cá nhân qua tài khoản 01-12-2021
398 849/BC-BDT Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019-2021 01-12-2021
399 856/GM-BDT Giấy mời Dự kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021 tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi (Ngày10/12/2021) 01-12-2021
400 855/GM-BDT Giấy mời Dự kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021 tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi (Ngày10/12/2021) 01-12-2021
401 848/BDT-VP V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 04/5/2011 của UBND tỉnh 01-12-2021
402 843/BDT-CSDT Vv báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch 30-11-2021
403 846/BDT-VP V/v báo cáo kinh phí thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2016-2021 30-11-2021
404 844/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30-11-2021
405 845/BDT-CSDT V/v cung cấp một số thông tin phục vụ xây dựng chương trình công tác năm 2022 30-11-2021
406 842/BDT-CSDT V/v cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 29-11-2021
407 840/BDT-CSDT V/v đánh giá khả năng ứng dụng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 26-11-2021
408 841/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Thông tư của Uỷ ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 – 2025 (lần 2). 26-11-2021
409 836/QĐ-BDT Quyết định Về việc thành lập Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 26-11-2021
410 839/BDT-CSDT V/v phúc đáp đề nghị của UBND huyện Minh Long về vướng mắc trong việc phân định vùng đồng bào DTTS&MN 26-11-2021
411 838/BDT-VP V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 26-11-2021
412 835/BDT-VP V/v cử cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính 26-11-2021
413 837/BDT-VP V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 26-11-2021
414 834/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Nghị quyết công tác dân tộc 25-11-2021
415 831/BDT-VP V/v đăng ký tham dự “Hội thảo thúc đẩy giao hàng chặng cuối gắn với thương mại điện tử trong tình hình dịch Covid-19 24-11-2021
416 830/BDT-VP V/v phối hợp xây dựng báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2021. 24-11-2021
417 832/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MNgiai đoạn 2021-2025 24-11-2021
418 828/BDT-VP V/v xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền về an toàn giao thông cho ĐBDTTS trên địa bàn huyện miền núi năm 2022. 24-11-2021
419 833/BDT-CSDT V/v báo cáo xử lý nội dung phán ánh của Báo chí tại cuộc họp báo quý III 24-11-2021
420 822/KH-BDT Kế hoạch Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 24-11-2021
421 829/KH-BDT Kế hoạch Triển khai thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức năm 2021 24-11-2021
422 825/BC-BDT Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng: Khắc phục sạt lở công trình thuộc dự án: Xây dựng điểm Định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long 23-11-2021
423 826/BC-BDT Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 23-11-2021
424 827/BC-BDT Báo cáo Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 23-11-2021
425 823/BDT-VP V/v thông báo thời gian đi khảo sát tại xã Sơn Trà, Trà Phong huyện Trà Bồng (Ngày 25/11/2021) 22-11-2021
426 821/BDT-VP V/v đề xuất nhu cầu sử dụng tài nguyên trên Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2022 19-11-2021
427 819/BDT-CSDT V/v đón tiếp và làm việc với Đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Trà Bồng 19-11-2021
428 817/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Nghị quyết công tác dân tộc (gửi các Phòng) 18-11-2021
429 816/BDT-VP V/v tham gia góp ý về các nội dung, hồ sơ để tổ chức Hội nghị Tổng kết Khối thi đua năm 2021 18-11-2021
430 818/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Nghị quyết công tác dân tộc 18-11-2021
431 811/BDT-CSDT V/v thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín huyện Sơn Hà bị ốm đau 18-11-2021
432 813/BDT-CSDT V/v trả lời ý kiến chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa XIII 18-11-2021
433 814/BDT-CSDT V/v trả lời ý kiến chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa XIII 18-11-2021
434 815/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện việc xây dựng, ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và công tác triển khai thực hiện tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh năm 2021 18-11-2021
435 812/BDT-VP V/v xin ý kiến ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh. 17-11-2021
436 808/BDT-CSDT V/v tham gia ý kiến đối với nội dung dự thảo Công văn giao nhiệm vụ của UBND tỉnh 17-11-2021
437 810/BC-BDT Báo cáo Đánh giá kết thúc Dự án 2-Chương trình 135 (2018-2020) 17-11-2021
438 806/BDT-VP Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 17-11-2021
439 802/BDT-VP Về việc hoãn làm việc và đi khảo sát tại xã Trà Phong và Sơn Trà huyện Trà Bồng 17-11-2021
440 803/BDT-VP V/v cử nhân sự tham gia Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc BCĐ " xây dựng xã học học tập giai đoạn 2021-2030 tỉnh Quảng Ngãi 17-11-2021
441 809/BDT-VP V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 03/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 17-11-2021
442 807/TB-BDT Thông báo Về việc công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử, website để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 17-11-2021
443 805/BDT-VP V/v đăng ký kết nối, khai thác các dịch vụ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 17-11-2021
444 804/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 17-11-2021
445 801/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021 17-11-2021
446 800/BDT-KHTH V/v báo cáo thống kê công tác dân tộc 16-11-2021
447 798/TTr-BDT Tờ trình Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 16-11-2021
448 799/BC-BDT Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2021 16-11-2021
449 797/BDT-VP V/v đăng ký làm việc để khảo sát chuẩn bị thực hiện CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN huyện Trà Bồng (Trà Phong, Sơn Trà) (Ngày 18/11/2021) 15-11-2021
450 794/TTr-BDT Tờ trình Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 15-11-2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2474

Tổng số lượt xem: 2011440