Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
451 796/BDT-TTB Về việc góp ý cho dự thảo văn bản chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 15-11-2021
452 795/BDT-TTB V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 15-11-2021
453 790/BDT-CSDT V/v giải trình chi không hết kinh phí Chương trình 135 năm 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 12-11-2021
454 789/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính 12-11-2021
455 792/BDT-VP V/v báo cáo thống kê công tác tư pháp theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 12-11-2021
456 791/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12-11-2021
457 788/BC-BDT Báo cáo kết quả chấm điểm công tác dân vận chính quyền năm 2021 12-11-2021
458 820/BDT-TTĐB V/v điều chỉnh Kế hoạch và tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn đảm bảo trật tự an toàn giao thông vùng DTTS (Đợt II) (Ngày 25/11/2021 & 26/11/2021) 12-11-2021
459 793/BC-BDT Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 trong lĩnh vực công tác dân tộc 12-11-2021
460 786/BDT-CSDT V/v đề xuất danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 11-11-2021
461 785/BDT-CSDT V/v điều chỉnh thời gian góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2025 11-11-2021
462 787/BDT-VP V/v báo cáo tình hình ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2021 11-11-2021
463 781/BDT-VP V/v báo cáo kết quả chấm điểm cải cách hành chính năm 2021 10-11-2021
464 783/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2025 10-11-2021
465 782/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2025 10-11-2021
466 780/BC-BDT Báo cáo Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 10-11-2021
467 784/BC-BDT Báo cáo Tình hình thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 10-11-2021
468 778/BC-BDT Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2021 10-11-2021
469 779/BC-BDT Báo cáo Kết quả công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh năm 2021, nhiệm vụ công tác phối hợp năm 2022 10-11-2021
470 776/BDT-CSDT V/v phúc tra và lên lịch cắt điện để thực hiện đấu nối điện cho dự án: Điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai (DA Ngã Lăng), huyện Minh Long 09-11-2021
471 777/BDT-CSDT V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch 09-11-2021
472 772/BC-BDT Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 09-11-2021
473 771/BDT-VP V/v đăng ký làm việc và khảo sát chuẩn bị thực hiện CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN tại huyện Sơn Hà 09-11-2021
474 770/BC-BDT Báo cáo Về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Ban Dân tộc tỉnh 09-11-2021
475 774/BDT-KHTH V/v báo cáo thống kê công tác dân tộc 09-11-2021
476 775/BDT-CSDT V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 09-11-2021
477 773/BDT-CSDT V/v rà soát người có uy tín đưa ra khỏi danh sách và bổ sung, thay thế người có uy tín để thực hiện trong năm 2022 09-11-2021
478 768/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022 -2026 08-11-2021
479 767/BC-BDT BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN 2019, CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NĂM 2020 VÀ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NSNN NĂM 2021 08-11-2021
480 769/BDT-VP V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 693-CV/TU ngày 18/10/2021 08-11-2021
481 765/BDT-CSDT V/v rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS ở vùng miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – năm 2022 08-11-2021
482 766/BDT-VP Về việc cử công chức tham gia Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 08-11-2021
483 759/BDT-VP V/v báo cáo những bất cập, hạn chế trong phân công, phân cấp triên khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ QLNN về công tác dân tộc 04-11-2021
484 761/BC-BDT Báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính 04-11-2021
485 760/BDT-VP Về việc hỗ trợ cung cấp số liệu thống kê kinh tế hộ của đồng bào DTTS và miền núi 04-11-2021
486 762/BDT-TTB V/v báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021” 04-11-2021
487 764/BDT-VP V/v lập Danh mục dự án, công trình xây dựng thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh 04-11-2021
488 763/CTr-BDT Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX 04-11-2021
489 756/BDT-CSDT V/v rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2025 03-11-2021
490 755/BDT-CSDT V/v vướng mắc trong việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 03-11-2021
491 758/BDT-VP V/v cung cấp thông tin tình hình sử dụng dịch vụ lưu trữ 03-11-2021
492 757/BDT-VP V/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 03-11-2021
493 754/BDT-CSDT V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-Cvà Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 02-11-2021
494 752/BDT-VP V/v đăng ký làm việc để khảo sát chuẩn bị thực hiện CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN tại huyện Ba Tơ (Ngày 03/11/2021) 01-11-2021
495 751/QĐ-BDT Quyết định Về việc điều động công chức Ban Dân tộc tỉnh 01-11-2021
496 750/BDT-TTĐB V/v cử cán bộ tham gia làm báo cáo viên hội nghị tập huấn về ATGT năm 2021 01-11-2021
497 748/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo các Thông tư của Uỷ ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2025 29-10-2021
498 749/BDT-CSDT V/v rà soát, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính 29-10-2021
499 744/TTr-BDT Tờ trình Dự thảo Quyết định sửa đổi Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 29-10-2021
500 745/BDT-VP V/v đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 28 29-10-2021
501 743/BC-BDT Báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 29-10-2021
502 746/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh năm 2021 và định hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 29-10-2021
503 742/BDT-TTĐB Về việc phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên vùng DTTS năm 2021 (Ngày 10/11/2021) 29-10-2021
504 747/BDT-VP Về việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công chức năm 2022 29-10-2021
505 739/BC-BDT Báo cáo Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 29-10-2021
506 741/BDT-CSDT V/v báo cáo tình hình Nhân dân, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh quý III năm 2021 29-10-2021
507 737/BDT-VP V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” 28-10-2021
508 735/BDT-VP V/v gửi tài liệu Hội thảo trực tuyến theo Giấy mời số 418/GM-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh 28-10-2021
509 733/BDT-VP V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022- năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 28-10-2021
510 736/BC-BDT Báo cáo Việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý đầu tư xây dựng từ năm 2016 - 2020 28-10-2021
511 732/BDT-VP V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2022 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025. 27-10-2021
512 730/BDT-CSDT V/v đăng ký chương trình công tác năm 2022 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 26-10-2021
513 731/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2021 26-10-2021
514 729/QĐ-BDT Quyết định về việc thực hiện cắt, giảm kinh phí chi thường xuyên năm 2021 để bổ sung dự phòng chi ngân sách cấp tỉnh, dành nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 đối với Ban Dân tộc tỉnh. 25-10-2021
515 727/BDT-VP V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 25-10-2021
516 728/BDT-VP Vv triển khai thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND tỉnh về Phòng thủ dân sư của tỉnh Quảng Ngãi 25-10-2021
517 720/BDT-CSDT V/v thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín huyện Sơn Tây bị ốm đau 22-10-2021
518 725/BDT-VP Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ2021-2026 22-10-2021
519 718/BDT-CSDT V/v báo cáo kết quả xử lý nội dung được báo chí quan tâm, phản ánh (từ ngày 01/9 đến ngày 30/9/2021) 22-10-2021
520 724/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ 22-10-2021
521 716/BDT-CSDT V/v tham gia góp ý hồ sơ dự thảo Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 22-10-2021
522 721/BDT-CSDT V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW 22-10-2021
523 723/BDT-VP Vv triển khai quyêt định số 1481/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 22-10-2021
524 717/BDT-TTĐB Về việc góp ý dự thảo các văn bản của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 22-10-2021
525 719/BC-BDT Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 22-10-2021
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 803

Tổng số lượt xem: 1961159