Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
526 722/BDT-VP V/v triển khai thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại đơn vị học tập 21-10-2021
527 714/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện chỉ đạo chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế nâng cao chất lượng công tác thanh tra 21-10-2021
528 715/BDT-TTĐB V/v cung cấp thông tin theo công văn số 129/CV-VĐPII ngày 13/10/2021 21-10-2021
529 713/BDT-CSDT V/v xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2025 21-10-2021
530 711/BDT-CSDT V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 21-10-2021
531 712/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021 và dự kiến kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 21-10-2021
532 709/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 20-10-2021
533 708/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy 6 tháng đầu năm 2021 20-10-2021
534 707/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2021-2022 20-10-2021
535 705/BDT-CSDT Vv góp ý dự thảo Nghị quyết quản lý đất đai giai đoạn 2021 - 2025 18-10-2021
536 704/BDT-CSDT V/v cắt điện để đấu nối đóng điện dự án: Xây dựng điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long - Hạng mục: Hệ thống cấp điện 18-10-2021
537 703/BDT-VP V/v tham gia góp ý dự thảo văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28-2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 18-10-2021
538 702/BC-BDT Báo cáo Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 18-10-2021
539 706/BDT-VP V/v cung cấp thông tin cán bộ, công chức nhận Bản tin điện tử cải cách hành chính 18-10-2021
540 700/BDT-VP V/v đăng ký làm việc để khảo sát chuẩn bị thực hiện CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN (Ngày 18/10-21/10/2021) 15-10-2021
541 701/BC-BDT Báo cáo kết quả khắc phục, sửa chữa dự án: Xây dựng điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai (DA Ngã Lăng), huyện Minh Long 15-10-2021
542 698/BDT-VP Về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 15-10-2021
543 695/BDT-VP V/v cung cấp danh sách Phân quyền trên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ 15-10-2021
544 699/BDT-VP Về việc báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về của Ủy ban Dân tộc 15-10-2021
545 696/BDT-VP V/v cung cấp thông tin cán bộ, công chức nhận Bản tin điện tử cải cách hành chính 15-10-2021
546 691/BDT-TTB V/v công bố Quyết định thanh tra tại huyện Sơn Tây (Ngày 19/10/2021) 14-10-2021
547 692/BDT-TTB V/v báo cáo tình hình thực hiện một số chính sách dân tộc phục vụ công tác thanh tra tại huyện Sơn Tây 14-10-2021
548 684/BDT-VP V/v báo cáo nhân sự lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại các Sở, ban, ngành tham gia kiêm nhiệm các Ban Quản lý Dự án, các tổ chức phối hợp liên ngành 14-10-2021
549 674/BC-BDT Báo cáo Công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy tại Ban Dân tộc tỉnh (phục vụ đoàn kiểm tra năm 2021) 14-10-2021
550 685/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 14-10-2021
551 687/QĐ-BDT Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Khuyến học Ban Dân tộc tỉnh 14-10-2021
552 686/QĐ-BDT Quyết định Về việc kiện toàn Ban Khuyến học Ban Dân tộc tỉnh 14-10-2021
553 693/BDT-CSDT V/v đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh khóa XIII tại kỳ họp cuối năm 2021 14-10-2021
554 682/BDT-CSDT V/v khẩn trương báo cáo 05 năm thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP về phát triển nguồn nhân lực DTTS 13-10-2021
555 679/BDT-VP V/v tham gia dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh 12-10-2021
556 677/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12-10-2021
557 680/BDT-VP V/v báo đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần 12-10-2021
558 681/QĐ-BDT Quyết định Thanh tra việc tổ chức triển khai thực hiện một số Chính sách dân tộc năm 2019 - 2020 trên địa bàn huyện Sơn Tây 12-10-2021
559 678/BDT-VP V/v rà soát thủ tục hành chính bổ sung danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 12-10-2021
560 676/BC-BDT Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bình chọn, công nhận người có uy tín, chế độ, chính sách và vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 12-10-2021
561 675/BDT-CSDT V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận của chính quyền ở vùng đồng bào DTTS năm 2021 11-10-2021
562 673/BDT-CSDT Vvcung cấp số liệu giao thông các huyện miền núi trong báo cáo NCKT CTMTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 08-10-2021
563 666/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2021 07-10-2021
564 665/BC-BDT Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1856-QĐ/TU ngày 20/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 07-10-2021
565 664/BDT-CSDT V/v góp ý kế hoạch Phòng chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế đến năm 2023 06-10-2021
566 663/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ 05-10-2021
567 661/KH-BDT Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” 05-10-2021
568 659/QĐ-BDT Quyết định Về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp Lý luận Chính trị K21B06,Hệ không tập trung, khóa 2021-2022 05-10-2021
569 660/QĐ-BDT Quyết định Về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp Lý luận Chính trị K21B06, hệ không tập trung, khóa 2021-2022 05-10-2021
570 662/BDT-VP V/v đăng ký đại biểu tham dự, phát biểu và nhận tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021 05-10-2021
571 658/MGM-BDT Giấy mời Kiểm tra hiện trường thi công sửa chữa công trình: Điểm ĐCĐC Đồng Tranh (Ngày 07/10/2021) 05-10-2021
572 657/BDT-VP V/v tăng cường công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu 05-10-2021
573 656/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 04-10-2021
574 655/BDT-VP V/v tham gia ý kiến dự thảo Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ , công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp 04-10-2021
575 654/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng 04-10-2021
576 652/BDT-CSDT V/v hoàn thành các thủ tục để nghiệm thu, đóng điện tại dự án xây dựng Điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh 04-10-2021
577 653/KH-BDT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 04-10-2021
578 650/QĐ-BDT Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Ban Dân tộc tỉnh 01-10-2021
579 651/KL-BDT Kết luận thanh tra việc tổ chức triển khai thực hiện một số Chính sách dân tộc năm 2019 – 2020 trên địa bàn huyện Minh Long 01-10-2021
580 645/BDT-VP V/v báo cáo kết quả rà soát vị trí công tác đối với trưởng phòng và tương đương 30-09-2021
581 646/BDT-VP V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước quản lý hành chính của cơ quan nhà nước 30-09-2021
582 647/BDT-VP Về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức và người lao động 30-09-2021
583 649/BDT-VP Về việc báo cáo rà soát hạ tầng thiết bị đầu cuối phục vụ họp trực tuyến 30-09-2021
584 644/GM-BDT Giấy mời họp ngày 04/10/2021 29-09-2021
585 641/BDT-CSDT V/v báo cáo danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS thuộc xã KV III, thôn ĐBKK, xã ATK 29-09-2021
586 643/BDT-KHTH V/v báo cáo 05 năm thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP về phát triển nguồn nhân lực DTTS 29-09-2021
587 617/BC-BDT 29/09/2021 29-09-2021
588 639/BDT-TTĐB Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động và Danh sách thành viên của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh 28-09-2021
589 640/KH-BDT Kế hoạch thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế của tỉnh đến năm 2023 thuộc lĩnh vực công tác dân tộc 28-09-2021
590 638/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 27-09-2021
591 636/BDT-TTB V/v thông qua dự thảo Kết luận thanh tra tại huyện Minh Long (Ngày 29/9/2021) 27-09-2021
592 633/BDT-CSDT V/v thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín huyện Sơn Tây bị ốm đau 27-09-2021
593 631/BDT-CSDT V/v đóng điện đường dây 22kV cấp điện Dự án xây dựng điểm ĐCĐC tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long 27-09-2021
594 635/BDT-VP Về việc cử công chức tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ trưởng đoàn thanh tra, khóa 2 năm 2021 27-09-2021
595 632/BDT-KHTH V/v báo cáo thống kê công tác dân tộc 27-09-2021
596 634/BDT-VP V/v tổng kết chính sách nhập cảnh trong bối cảnh dịch bệnh và kiến nghị chủ trương nới lỏng hạn chế nhập cảnh 27-09-2021
597 637/BDT-VP V/v cung cấp số liệu phục vụ xây dựng dự toán ngân sách năm 2022. 27-09-2021
598 630/BDT-VP V/v đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 18 23-09-2021
599 629/BDT-CSDT V/v báo cáo tình hình thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 23-09-2021
600 628/BDT-CSDT V/v chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân có phần diện tích đất xây dựng công trình điện tại dự án điểm ĐCĐC tập trung Đồng Tranh 22-09-2021
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 828

Tổng số lượt xem: 1961114