Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
601 627/BDT-KHTH V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thuộc lĩnh vực công tác dân tộc 22-09-2021
602 626/BDT-VP V/v xin ý kiến ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh 21-09-2021
603 625/BDT-VP V/v góp ý đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh 21-09-2021
604 624/BDT-VP V/v đề nghị báo cáo kết quả tự kiểm tra, giám sát, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về công tác dân tộc 21-09-2021
605 623/BDT-VP Về việc báo cáo rà soát hạ tầng và thiết bị đầu cuối phục vụ họp trực tuyến 21-09-2021
606 619/BDT-TTDB V/v góp ý nội dung Công văn số 1381/SVHTTDL-QLTDTT ngày 09/9/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 20-09-2021
607 618/QĐ-BDT Quyết định Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Phạm Đình Thời, Phó trưởng phòng Chính sách Dân tộc 20-09-2021
608 617/QĐ-BDT Quyết định Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Trương Thị Quỳnh Duyên, chuyên viên phòng Chính sách Dân tộc 20-09-2021
609 616/BC-BDT Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021 20-09-2021
610 620/QĐ-BDT Quyết định Về việc Phê duyệt đơn vị Tư vấn giám sát thi công Gói thầu số 01: Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm Thuộc dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý thông tin công tác dân tộc để hỗ trợ thông tin, tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20-09-2021
611 615/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 17-09-2021
612 614/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17-09-2021
613 613/BDT-CSDT V/v trả lời kiến nghị của cử tri 17-09-2021
614 612/BDT-CSDT V/v thăm viếng, hỗ trợ người có uy tín qua đời huyện Sơn Hà 17-09-2021
615 604/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2021 16-09-2021
616 602/KH-BDT Kế hoạch rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc lĩnh vực quản lý của Ban Dân tộc tỉnh 16-09-2021
617 603/BDT-VP Về việc báo cáo tình hình cập nhật hồ sơ phần mềm Quản lý CBCCVC 16-09-2021
618 601/BDT-VP V/v góp ý Nghị quyết hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp 15-09-2021
619 600/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý III năm 2021 15-09-2021
620 599/BDT-VP V/v tuyên truyền việc triển khai phần mềm quản lý di biến động công dân ra, vào vùng dịch và quản lý việc tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19 trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 15-09-2021
621 597/BDT-CSDT V/v đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 15-09-2021
622 590/BDT-VP Về việc góp ý dự thảo hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ 14-09-2021
623 591/BDT-CSDT V/v báo cáo nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn năm 2021, 2022 thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS - MN 14-09-2021
624 596/BDT-VP V/v đề nghị thẩm định hồ sơ xét nâng bậc lương trước thời hạn và xét nâng lương thường xuyên năm 2021 14-09-2021
625 595/QĐ-BDT Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng lương trước thời hạn 14-09-2021
626 594/BDT-CSDT V/v thăm viếng, hỗ trợ người có uy tín qua đời huyện Sơn Hà 14-09-2021
627 593/BDT-VP Về việc cử công chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra năm 2021 14-09-2021
628 592/BDT-VP V/v góp ý nội dung hồ sơ đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số 14-09-2021
629 589/BC-BDT Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm giai đoạn 2016-2021; đề xuất nhu cầu biên chế giai đoạn 2022-2026 và hàng năm 13-09-2021
630 588/BDT-VP V/v đề nghị thẩm định Quyết định sửa đổi Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 10-09-2021
631 586/BDT-CSDT Về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025 và đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 10-09-2021
632 585/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo nội dung tham mưu UBND tỉnh báo cáo nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn năm 2021, 2022 thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS - MN 10-09-2021
633 584/BDT-VP V/v tổng kết, đánh giá việc sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. 10-09-2021
634 583/BDT-CSDT V/v trả lời các kiến nghị của cử tri theo báo cáo giám sát 146/BC-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh 10-09-2021
635 582/BC-BDT Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức giai đoạn 2015 đến nay và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2022-2025 09-09-2021
636 581/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 09-09-2021
637 580/BDT-TTB Về việc chuyển đơn phản ánh, kiến nghị 09-09-2021
638 579/BDT-CSDT V/v góp ý báo cáo khả thi Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2021-2025 08-09-2021
639 578/BC-BDT Báo cáo kết quả rà soát các cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch về lĩnh vực công tác dân tộc 07-09-2021
640 577/QĐ-BDT Quyết định Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm Thuộc dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý thông tin công tác dân tộc để hỗ trợ thông tin, tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh 06-09-2021
641 576/BDT-VP V/v cắt giảm kinh phí chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết năm 2021 để tập trung kinh phí phòng, chống dịch bệnh 06-09-2021
642 575/BDT-VP Về việc báo cáo thực hiện rà soát hoàn chỉnh Phiếu Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 06-09-2021
643 574/BDT-VP V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dan tộc tỉnh Quảng Ngãi 06-09-2021
644 573/BDT-KHTH V/v cung cấp tài liệu phục vụ việc lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 02-09-2021
645 570/QĐ-BDT Quyết định Về việc thực hiện cắt, giảm và tiết kiệm thêm 10% kinh phí còn lại năm 2021 đối với Ban Dân tộc tỉnh. 01-09-2021
646 568/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2018-2021 01-09-2021
647 571/BDT-TTB V/v góp ý dự thảo Nghị định về cơ sở dữ liệu về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 01-09-2021
648 572/KH-BDT Kế hoạch nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021 01-09-2021
649 567/BDT-KHTH V/v góp ý Nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung 01-09-2021
650 566/BDT-CSDT Vv góp ý hồ sơ dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021-2025 31-08-2021
651 565/BDT-KHTH V/v cung cấp danh sách xã miền núi, vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi 31-08-2021
652 564/BDT-VP Về việc cử lãnh đạo tham gia làm thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 31-08-2021
653 563/BDT-VP V/v triển khai biện pháp đặc thù phòng chống dịch Covid -19 30-08-2021
654 562/BDT-VP Về báo cáo kết quả rà soát đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy và công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên 30-08-2021
655 561/TB-BDT Thông báo vv trực cơ quan trong dịp nghĩ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2021 30-08-2021
656 560/KH-BDT Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử và hướng tới Chính quyền số năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 27-08-2021
657 559/BDT-KHTH V/v kiểm tra, rà soát, đối chiếu thôn ĐBKK vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 26-08-2021
658 558/BDT-TTĐB Vv thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 vùng đồng bào DTTS & MN 26-08-2021
659 557/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện NSNN 7 tháng đầu năm, xây dựng dự toán NSNN năm 2022, Kế hoạch Tài chính NSNN 03 năm 2022-2024 25-08-2021
660 556/BDT-CSDT V/v thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín huyện Sơn Hà bị ốm đau 25-08-2021
661 555/BDT-KHTH V/v đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm 25-08-2021
662 552/BDT-KHTH V/v kế hoạch cải thiện, nâng cao PCI năm 2021 và 2021-2025 đối với chỉ số “Tính minh bạch” 24-08-2021
663 551/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh 24-08-2021
664 550/BDT-VP V/v kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe ô tô để sửa chữa 24-08-2021
665 554/HĐHTTT Hợp đồng hỗ trợ tuyên truyền Sản xuất, phát sóng chương trình truyền hình tuyên truyền, phổ biến về Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 24-08-2021
666 553/KH-BDT Kế hoạch Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án Đẩy mạnh công tác phố biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 24-08-2021
667 549/BDT-VP Về việc góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 23-08-2021
668 548/BDT-VP V/v góp ý Dự thảo Quy chế tổ chức họp báo của UBND tỉnh Quảng Ngãi 23-08-2021
669 547/BDT-VP V/v cài đặt, sử dụng và tuyên truyền ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” 23-08-2021
670 546/BDT-KHTH V/v góp ý Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế đến năm 2023 23-08-2021
671 545/BDT-VP V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ 20-08-2021
672 544/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 228/2016/TT-BTC 20-08-2021
673 543/BDT-VP V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi 20-08-2021
674 542/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021 20-08-2021
675 541/BDT-KHTH V/v góp ý quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 19-08-2021
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 834

Tổng số lượt xem: 1961174