Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI


# Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 321/QĐ-BDT Quyết định về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 20/05/2022 Chi tiết
2 200a/QĐ-BDT Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc tỉnh 31/03/2022 Chi tiết
3 82/KH-BDT Kế hoạch về việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại Ban Dân tộc tỉnh 10/02/2022 Chi tiết
4 328a/QĐ-BDT Quyết định về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 02/06/2021 Chi tiết
5 808/QĐ-BDT Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 14/12/2020 Chi tiết
6 753/QĐ-BDT Quyết định về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 27/11/2020 Chi tiết
7 659/QĐ-BDT Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc 11/11/2020 Chi tiết
8 494/VP Quy trình Văn phòng Ban Kèm theo QĐ 494/QĐ-BDT 18/08/2017 Chi tiết
9 494/TTĐB Quy trình Phòng Tuyên truyền và Địa bàn Kèm theo QĐ 494/QĐ-BDT 18/08/2017 Chi tiết
10 494/TTB Quy trình Thanh tra Ban Kèm theo QĐ 494/QĐ-BDT 18/08/2017 Chi tiết
11 494/QĐ-BDT Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 đối với các lĩnh vực hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 18/08/2017 Chi tiết
12 494/KHTH Quy trình Phòng KHTH Kèm theo QĐ 494/QĐ-BDT 18/08/2017 Chi tiết
13 494/CSDT Quy trình Phòng CSDT Kèm theo QĐ 494/QĐ-BDT 18/08/2017 Chi tiết
14 494/BB Quy trình bắt buộc Kèm theo QĐ 494/QĐ-BDT 18/08/2017 Chi tiết
15 297/QĐ-BDT Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 25/05/2017 Chi tiết

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 671

Tổng số lượt xem: 4054845