Truy cập nội dung luôn
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Tiếp công dân TTHC chưa cung cấp DVCTT Ban Dân tộc Lĩnh vực tiếp công dân
2 Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến Ban Dân tộc tỉnh TTHC chưa cung cấp DVCTT Ban Dân tộc Lĩnh vực xử lý đơn
3 Giải quyết khiếu nại lần đầu của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh TTHC chưa cung cấp DVCTT Ban Dân tộc Lĩnh vực giải quyết khiếu nại
4 Giải quyết khiếu nại lần hai Trưởng Ban Dân tộc tỉnh TTHC chưa cung cấp DVCTT Ban Dân tộc Lĩnh vực giải quyết khiếu nại
5 Giải quyết tố cáo của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh TTHC chưa cung cấp DVCTT Ban Dân tộc Lĩnh vực giải quyết tố cáo
6 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Một phần Trực tiếp thực hiện:UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh (phê duyệt) Dân tộc
7 Bình xét, công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Một phần Trực tiếp thực hiện:UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh (phê duyệt) Dân tộc

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 534

Tổng số lượt xem: 3155181