Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 06/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 28-01-2022
2 951/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Đề án cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 – 2025 09-11-2018
3 146/BC-UBND Báo cáo tình hình cán bộ tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi 28-06-2018
4 808/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2022 24-05-2018
5 735/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách người có uy tín trong ĐB DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2022 14-05-2018
6 2019/UBND-KT V/v Đề án cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết nguyên đán 13-04-2018
7 597/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 13-04-2018
8 269/QĐ-UBND Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện dự án Điểm định canh định cư tập trung tại Nà Tà Kót, thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng 26-03-2018
9 463/QĐ-UBND Về việc:Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2021 23-03-2018
10 48/BC-UBND Báo cáo về việc tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2017 20-03-2018
11 1387/UBND-KT Về việc:V/v khẩn trương đề xuất các nội dung kiến nghị của Ban Dân tộc tỉnh 19-03-2018
12 1185/UBND-KT Về việc kinh phí thực hiện Đề án `Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025` năm 2017 08-03-2018
13 1184/UBND-KT V/v kinh phí thực hiện Đề án `Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025` năm 2018 08-03-2018
14 5959/UBND-KT V/v thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước việc quản lý, sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ AiLen cho Chương trình 135 năm 2014 27-09-2017
15 1772/UBND-KT Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới nhóm C năm 2017 (đợt 2) của Dự án 2 – Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi4 26-09-2017
16 5878/UBND-KT V/v khẩn trương tổ chức thực hiện các dự án định canh, định cư do Ban dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư 25-09-2017
17 1757/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch và Chương trình khung Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020 22-09-2017
18 5818/UBND-KT V/v điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án định canh, định cư do Ban dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư 21-09-2017
19 5757/UBND-KT Về việc: giới thiệu học sinh người dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2017 19-09-2017
20 1728/QĐ-UBND Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 (đợt 2) để thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 18-09-2017
21 1728/QĐ-UBND Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 (đợt 2) để thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 18-09-2017
22 5689/UBND-KT V/v xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc 15-09-2017
23 5662/UBND-KT V/v khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh Kế hoạch và Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135, giai đoạn 2017-2020 14-09-2017
24 5604/UBND-KT V/v tình hình thực hiện và cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư các dự án xây dựng điểm định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số 13-09-2017
25 5511/UBND-KT V/v tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 08-09-2017
26 629/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh nguồn vốn thực hiện chính sách định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 và Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh 08-09-2017
27 5463/UBND-KT V/v khả năng thực hiện và cam kết tiến độ giải ngân, hiệu quả đầu tư các dự án xây dựng điểm định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số 07-09-2017
28 5351/UBND-KT V/v báo cáo số liệu cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số 31-08-2017
29 5353/UBND-KT V/v lựa chọn, giới thiệu học sinh người dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2017 31-08-2017
30 5366/UBND-KT V/v ban hành tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, giai đoạn 2016-2020 31-08-2017
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 774

Tổng số lượt xem: 1820373