Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 465/BC-BDT Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm cho các ngành, các cấp của địa phương và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 01-07-2022
2 464/BDT-VP V/v Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 01-07-2022
3 463/BDT-CSDT V/v làm việc với Đoàn công tác của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế về phát triển dược liệu theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg (Ngày 07/7/2022) 01-07-2022
4 461/TTr-BDT Tờ trình ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 30-06-2022
5 460/BDT-CSDT V/v rà soát danh mục đầu tư công thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 5 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào TTS&MN, giai đoạn I: 2021 - 2025 30-06-2022
6 455/BDT-TTB V/v thông báo Lịch làm việc của Đoàn thanh tra UBDT tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ngãi (Ngày 12/7/2022) 30-06-2022
7 455/BDT-TTB V/v thăm viếng người có uy tín qua đời của huyện Sơn Hà 30-06-2022
8 456/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II và đề xuất chương trình công tác quý III/2022 của UBND tỉnh 30-06-2022
9 458/GM-BDT Giấy mời họp ngày 04/7/2022 30-06-2022
10 462/BDT-VP V/v xây dựng kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với chỉ số thành phần chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 30-06-2022
11 459/BC-BDT Báo cáo kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế -xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách đối với Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi và huyện đồng bằng có đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 30-06-2022
12 451/BDT-CSDT V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/4/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân tộc 29-06-2022
13 454/BDT-CSDT Thư mời thương thảo hợp đồng gói thầu: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 3 tại Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ 29-06-2022
14 453/BDT-CSDT V/v phối hợp tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg tại tỉnh Quảng Ngãi 29-06-2022
15 452/BDT-CSDT V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-UBND ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc 29-06-2022
16 450/BDT-VP V/v gửi tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 28-06-2022
17 449/TM-BDT Thư mời thương thảo hợp đồng 28-06-2022
18 448/BDT-TTB Về việc hoãn lớp tập huấn vào ngày 30/6/2022 tại huyện Trà Bồng 27-06-2022
19 444/BDT-CSDT V/v thăm viếng, hỗ trợ người có uy tín huyện Minh Long qua đời 27-06-2022
20 445/GM-BDT Giấy mời Tham gia báo cáo chuyên đề 27-06-2022
21 442/BDT-CSDT V/v rà soát, thực hiện các nội dung đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1872/SNNPTNT-PTNT ngày 10/6/2022 27-06-2022
22 443/BC-BDT Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX 27-06-2022
23 441/BDT-VP V/v báo cáo rà soát thực hiện công tác chuyển đổi số phục vụ họp trực báo Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh 24-06-2022
24 440/BDT-VP Về việc báo cáo sơ kết 05 thực hiện NQ số 19-NQ/TW 24-06-2022
25 438/BDT-TTB V/v phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn Chương trình Bình đẳng giới trên vùng DTTS năm 2022 (Ngày 04/7/2022) 24-06-2022
26 439/BDT-TTB V/v báo cáo thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 24-06-2022
27 432/KH-BDT Kế hoạch Thực hiện Đề án tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tinh ủy quản lý đến năm 2030 định hướng đến năm 2035 thuộc Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2022-2025 23-06-2022
28 430/BDT-VP V/v triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh 23-06-2022
29 429/KH-BDT Kế hoạch Thực hiện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý Ban Dân tộc tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 23-06-2022
30 431/BDT-CSDT V/v cử cán bộ lãnh đạo, công chức tham gia Tổ giúp việc 23-06-2022
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 446

Tổng số lượt xem: 1820281