Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh: Nhìn lại một năm (2018) thực hiện Đề án 1163 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh

01/02/2019

Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, tỉnh Quảng Ninh có 113 xã là xã miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Trong đó: có 17 xã khu vực III với 154 thôn đặc biệt khó khăn; 32 xã khu vực II (có 54 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã KV II) và 64 xã khu vực I.

     

 

                        Đồng chí Ân Thị Thìn, Phó Trưởng Ban Dân tộc, khách mời của Diễn đàn " Học sinh                            dân tộc thiểu số nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống"


        Ở Quảng Ninh, cơ quan làm công tác dân tộc các cấp được bố trí như sau: Cấp tỉnh có Ban Dân tộc là cơ quan chuyên môn, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước lĩnh vực công tác dân tộc, gồm 19 biên chế, trong đó có 03 cán bộ công chức là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; có 04 Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, còn lại 10 đơn vị hành chính cấp huyện có cán bộ làm công tác dân tộc thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; 19 sở, ngành của tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị đều có cán bộ làm công tác dân vận chính quyền, tuyên truyền chính sách, pháp luật. Tổng số cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và cán bộ được giao nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong những năm gần đây đã được trang bị kiến thức pháp luật vững chắc và hằng năm đều được tập huấn, bổ sung thông tin, kiến thức pháp luật để phục vụ tốt nhất nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cơ sở, người dân.

       Ngày 08/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1163/QĐ-TTg  phê duyệt  Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021" (gọi tắt là Đề án 1163), trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã giao cho Ban Dân tộc là cơ quan chủ trì, phối hợp một số sở, ngành tham mưu tổ chức thực hiện Đề án.

        Trên cơ sở các chỉ tiêu, mục tiêu Đề án 1163 đặt ra:

       Đến năm 2021, phấn đấu đạt: 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương được phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin rộng rãi về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luậtTrên 80% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động về lĩnh vực công tác dân tộc, theo yêu cầu nhiệm vụTrên 70% đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

        Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 24/10/2017 thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2021 và Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 05/3/2018 thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

       Theo đó, năm 2018, Ban Dân tộc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao 147 triệu đồng để mở các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Lồng ghép với đề án có cùng mục tiêu - Đề án 498 về Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Đề án 1898 về hỗ trợ các hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số, Ban đã tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật được trải khắp trên 9 đơn vị hành chính cấp huyện miền núi, biên giới, hải đảo và 03 diễn đàn " Học sinh dân tộc thiểu số nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống" tại 03 Trường phổ thông Dân tộc nội trú các huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là huyện: Tiên Yên, Ba Chẽ, Hoành Bồ.

       

Báo cáo viên trao đổi cùng đại biểu tại xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên

       Mười sáu (16) hội nghị trên được tổ chức tại xã Hà Lâu, UBND huyện Tiên Yên; UBND huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà,Vân Đồn; xã Đồng Sơn, xã Đồng Lâm, UBND huyện Hoành Bồ và thị xã Đông Triều. Mỗi hội nghị tuyên truyền được mời trên 70 đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc cấp huyện, cán bộ xã, cán bộ thôn, người có uy tín, các chi hội đoàn thể của thôn, trưởng dòng tộc, hộ điển hình trong lao động, sản xuất và người dân cư trú gần địa điểm tổ chức hội nghị tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền phù hợp với yêu cầu của UBND tỉnh cũng như yêu cầu thực tiễn công tác dân tộc của địa phương. Trong đó, năm 2018, Ban Dân tộc tập trung tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự; Luật Bảo vệ môi trường gắn với thực hiện chủ đề công tác năn 2018 của tỉnh Quảng ninh về Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em gắn với thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tuyên truyền, phổ biến các chính sách dân tộc gắn với bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Kết quả thống kê sau 16 hội nghị trên có khoảng gần 1000 người được tham gia hội nghị tuyên truyền; gần 1000 cán bộ, giáo viên, học sinh được tham gia các diễn đàn "Học sinh nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống"; nhiều người dân khác ở lân cận nơi tổ chức 03 diễn đàn và nơi tổ chức hội nghị tuyên truyền cũng được tham dự.

 

                               Học sinh Trường PTDTNT huyện Ba Chẽ tham gia Diễn đàn " Học sinh dân tộc                                   thiểu số nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống"

 

                         Học sinh THCS và THPT Nội trú huyện Tiên Yên tham gia Diễn đàn " Học sinh dân tộc                           thiểu số nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống"

       Năm 2018, Ban Dân tộc đã biên soạn và phát hành 20.000 tờ gấp tuyên truyền thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em gắn với thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; biên soạn và cấp phát gần 1000 cuốn tài liệu tập huấn, tuyên truyền pháp luật khác. Các tài liệu tuyên truyền trên được cấp phát đến tay đại biểu dự hội nghị, cấp phát tới các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Tiên Yên, Ba Chẽ, Hoành Bồ và cấp phát tới các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.

       Cùng với các hoạt động trên, năm 2018, Ban Dân tộc đã được Sở Thông tin và Truyền thông mời phối hợp tham gia hội đồng thẩm định việc biên soạn và phát hành 03 cuốn sách tuyên truyền, hướng dẫn: Sổ tay truyền thông về phòng, chống mua bán người; Sổ tay công tác dành cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; Hỏi- đáp các quyền cơ bản của người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật Việt Nam; Sở Tư pháp đã tổ chức nhiều cuộc tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức pháp luật đối với đội ngũ cán bộ làm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

       Ban Dân tộc đã phối hợp Đài phát thanh và truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự về kết quả triển khai thực hiện Đề án 196 (Chương trình 135) về Giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020 thể hiện sự quyết tâm phát triển kinh tế- xã hội vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

        Không chỉ dừng ở việc tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phối hợp các cơ quan thông tin, truyền thông để tuyên truyền mà trong quá trình thực hiện chức năng giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước lĩnh vực dân tộc, Ban Dân tộc đã kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động trong việc hướng dẫn người dân các xã, thôn đặc biệt khó khăn tham gia đóng góp ngày công lao động, hiến cây, hiến đất... vào các dự án xây dựng công trình hạ tầng thiết yếu như: Các công trình đường thôn xóm, đường nội đồng; xây, cải tạo các đập, mương nước sản xuất, sinh hoạt; tham gia giám sát đầu tư cộng đồng; thực hiện phát triển sản xuất gắn với bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Trong việc thực hiện dân vận chính quyền, năm 2018, Ban Dân tộc đã tiếp tục triển khai mô hình dân vận khéo về “Vệ sinh hộ gia đình kết hợp 3 trong 1” tại xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu... Qua các hoạt động trên, ý thức trách nhiệm của người dân vùng đặc biệt khó khăn ngày càng được nâng cao trong việc chấp hành pháp luật, tích cực tham gia thực hiện chính sách.

        Việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Ban Dân tộc được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi; mỗi cán bộ, công chức của Ban Dân tộc đều có thể là một tuyên truyền viên về chính sách, pháp luật đối với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của tỉnh. Điều đó được thể hiện qua các nhiệm vụ: Tiếp công dân, trợ giúp pháp lý, hướng dẫn thực hiện các chính sách sách dân tộc; thực hiện dân vận chính quyền,...

        Với cách làm và kết quả trên, trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Ban Dân tộc tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và hướng tới tuyên truyền, vận động đến tận hộ dân, người dân tộc thiểu số với nội dung phù hợp và kết hợp linh hoạt các hình thức tuyên truyền khác với trợ giúp pháp lý để đảm bảo đến hết năm 2021, đạt mục tiêu Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 24/10/2017 của tỉnh là: 100% cán bộ, công chức làm công tác dân tộc trong tỉnh được phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và về công tác dân tộc, chính sách dân tộc nói riêng; trên 90% đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật; được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc miền núi chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nói chung và về công tác dân tộc, chính sách dân tộc nói riêng; trên 80% đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nói chung và về công tác dân tộc, chính sách dân tộc nói riêng./.

                              Nguồn: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 443

Tổng số lượt xem: 1807798