Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh phối hợp thực hiện công tác dân tộc.

10/04/2015

Ngày 06/4/2015, Ban Dân tộc tỉnh đã tiếp đón và làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phối hợp tổ chức thực hiện công tác dân tộc, tập trung vào công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 13/10/2011 của Tỉnh ủy (Khóa XVIII) về “Đẩy mạnh phát triển KT-XH, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 6 huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Trần Văn Nhân-Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng ban dẫn đầu và có các đồng chí Trưởng các phòng trực thuộc của Ban Tuyên giáo tham gia. Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác tại Ban Dân tộc tỉnh có đồng chí Hồ Văn Thế - Tỉnh ủy viên - Trưởng Ban và các đồng chí Phó Trưởng ban, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn trực thuộc của Ban Dân tộc.

Việc tổ chức phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan của tỉnh nói chung và Ban Dân tộc tỉnh nói riêng là nhằm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009  của Ban Bí thư (khóa X) về"Quy chế phối hợp giữa các Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân" và Chương trình phối hợp số 01-CTPH/BTGTU-UBND ngày23/01/2013 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trân Văn Nhân đã khẳng định việc phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo và Ban Dân tộc để tuyên truyền Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 13/10/2011 của Tỉnh ủy (Khóa XVIII)đã được thực hiện trong thời gian qua, tuy nhiên 02 Bên chưa có kế hoạch phối hợp cụ thể, do đó, sau cuộc họp này, các bộ phận có liên quan của Ban Tuyên giáo và Ban Dân tộc sẽ xúc tiến ngay việc dự thảo, tham khảo ý kiến lẫn nhau và thống nhất để ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân tộc giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh, trong đó nêu nội dung, phương thức phối hợp và trách nhiệm của từng bên trong việc thực hiện một số nội dung cụ thể;định kỳ 02 Bên sẽ tổ chức trao đổi, sơ kết việc phối hợp làm cơ sở để thúc đẩy qúa trình phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn, hiệu quả ngày càng cao hơn. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh thống nhất cao với mục tiêu của công tác phối hợp là nhằm làm cho công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được tổ chức thực hiện đúng với chủ trương “các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển”./.

                                                                             BBT

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2096

Tổng số lượt xem: 2030925