Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BiỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI

12/05/2014

(Ban hành kèm theo quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc )

TT

Tên huyện

Tên xã

Khu vực

Tên thôn

I

HUYỆN BA TƠ

 

 

 

 

 

Thị trấn Ba Tơ

II

 

 

 

 

 

1   Tổ dân phố 2

 

 

 

 

2   Tổ dân phố 3

 

 

 

 

3   Tổ dân phố 6

 

 

Ba Cung

II

 

 

 

 

 

1   thôn 4

 

 

 

 

2   Thôn 3

 

 

Ba Chùa

II

 

 

 

 

 

1   Thông Gò Ghềm

 

 

Ba Dinh

II

 

 

 

 

 

1   Làng Măng

 

 

 

 

2   Ka La

 

 

 

 

3   Nước Tiên

 

 

 

 

4   Đồng Dinh

 

 

 

 

5   Nước Lang

 

 

Ba Động

II

 

 

 

 

 

1   Tân Long Trung

 

 

Ba Liên

II

 

 

 

 

 

1   Núi Ngang

 

 

Ba Tô

II

 

 

 

 

 

1   Mang Lùng I

 

 

 

 

2   Mang Lùng II

 

 

 

 

3   Trà Nô

 

 

 

 

4   Làng Mạ

 

 

 

 

5 Làng Xi

 

 

Ba Vì

II

 

 

 

 

 

1   Thôn nước Ui

 

 

 

 

2 Thôn nước Xuyên

 

 

Ba Bích

III

 

 

 

 

 

1   Đồng Tiên

 

 

 

 

2   Đồng Vào

 

 

 

 

3   Nước Đang

 

 

 

 

4   Làng Mâm

 

 

Ba Điền

III

 

 

 

 

 

1   Thôn Làng Rêu

 

 

 

 

2   Thôn Làng Tương

 

 

Ba Giang

III

 

 

 

 

 

1   Nước Lô

 

 

 

 

2   Na Nhà

 

 

 

 

3   Gò Khôn

 

 

Ba Khâm

III

 

 

 

 

 

1   Đồng Răm

 

 

 

 

2   Vầy Ốc

 

 

 

 

3   Nước Giáp

 

 

 

 

4   Hố Sâu

 

 

Ba Lế

III

 

 

 

 

 

1   Vã Tia

 

 

 

 

2   Đồng Lâu

 

 

 

 

3   Gòi Lế

 

 

 

 

4   Bãi Lế

 

 

 

 

5   Vã Ếch

 

 

 

 

6   mang Krui

 

 

Ba Nam

III

 

 

 

 

 

1   Thôn Xà Râu

 

 

 

 

2   Thôn làng Dút I

 

 

 

 

3   Thôn làng Dút II

 

 

 

 

4   Thôn Làng Vờ

 

 

Ba Ngạc

III

 

 

 

 

 

1   Thôn Ba Lăng

 

 

 

 

2    Thôn A Mé

 

 

 

 

3   Thôn Nước Lầy

 

 

Ba Tiêu

III

 

 

 

 

 

1   Thôn K Rầy

 

 

 

 

2   Thôn Mang Biều

 

 

 

 

3   Thôn Nước Tỉa

 

 

 

 

4   Thôn Làng Trui

 

 

Ba Thành

III

 

 

 

 

 

1   Huy Ba II

 

 

 

 

2   Trường An

 

 

 

 

3   Huy Ba I

 

 

Ba Trang

III

 

 

 

 

 

1   Con Riêng

 

 

 

 

2   Con Dóc

 

 

 

 

3   Nước Đang

 

 

Ba Vinh

III

 

 

 

 

 

1   Thôn 1 Nước Né

 

 

 

 

2   Thôn 2 Nước Né

 

 

 

 

3   Thôn 3 Nước Né

 

 

 

 

4   Thôn 4 Nước Né

 

 

 

 

5   Thôn 6 Nước Lá

 

 

 

 

6   Thôn 7 Nước Lá

 

 

 

 

7   Thôn 8 Nước Lá

 

 

 

 

8   Thôn 10 Nước Gia

 

 

 

 

9   Thôn 11 Nước Gia

 

 

 

 

10  Thôn 13 Nước Gia

 

 

Ba Xa

III

 

 

 

 

 

1   Gọi Re

 

 

 

 

2   Mang K Rá

 

 

 

 

3   Nước Như

 

 

 

 

4   Ba Ha

 

 

 

 

5   Mang Mu

 

 

 

 

6   Nước Lăng

 

 

 

 

7   Nước Chạch

II

HUYỆN BÌNH SƠN

 

 

 

 

 

Bình An

II

 

 

 

 

 

1   Thọ An

III

HUYỆN MINH LONG

 

 

 

 

 

Long Hiệp

II

 

 

 

 

 

1   Thiệp Xuyên

 

 

 

 

2   Dục Ái

 

 

 

 

3   Hà Liệt

 

 

 

 

4   Hà Bôi

 

 

Long Mai

III

 

 

 

 

 

1   Dư Hữu

 

 

 

 

2   Tối lạc Thượng

 

 

 

 

3   Ngã lăng

 

 

 

 

4   Mai Lãnh Thượng

 

 

Long Môn

III

 

 

 

 

 

1   Làng Ren

 

 

 

 

2   Cà Xen

 

 

 

 

3   Làng Trê

 

 

Long Sơn

III

 

 

 

 

 

1   Gò Chè

 

 

 

 

2   Gò Tranh

 

 

 

 

3   Biều Qua

 

 

 

 

4   Yên Ngựa

 

 

Thanh An

III

 

 

 

 

 

1   Công Loan

 

 

 

 

2   Hóc Nhiêu

 

 

 

 

3   Hiệp Hạ

 

 

 

 

4   Ruộng Gò

 

 

 

 

5   Dưỡng Chơn

 

 

 

 

6   Thanh Mâu

 IV

HUYỆN SƠN HÀ

 

 

 

 

 

Di Lăng

II

 

 

 

 

 

1   Đồi Ráy

 

 

 

 

2   Nước Nia

 

 

 

 

3   Cà Đáo

 

 

Sơn Hạ

II

 

 

 

 

 

1   Trường Ka

 

 

 

 

2   Đèo Gió

 

 

 

 

3   Đồng Ren

 

 

Sơn Thành

II

 

 

 

 

 

1   Hoãn Vậy

 

 

 

 

2   Gò Gạo

 

 

 

 

3   Làng Vẹt

 

 

Sơn Ba

III

 

 

 

 

 

1   Làng Chai

 

 

 

 

2   Làng Già

 

 

 

 

3   Mò O

 

 

 

 

4   Làng Ranh

 

 

 

 

5   Làng Bung

 

 

 

 

6   Ka Khu

 

 

 

 

7   Di Hoăng

 

 

 

 

8   Gò Da

 

 

Sơn Nham

III

 

 

 

 

 

1   Canh Mo

 

 

 

 

2   Bầu Sơn

 

 

 

 

3   Cận Sơn

 

 

 

 

4   Chảm Rao

 

 

 

 

5   Xà Nay

 

 

 

 

6   Xà Riêng

 

 

Sơn Bao

III

 

 

 

 

 

1   Nước Bao

 

 

 

 

2   Mang Nà

 

 

 

 

3   Nước Rinh

 

 

 

 

4   Nước Tang

 

 

 

 

5   Làng Chúc

 

 

 

 

6   Làng Mùng

 

 

Sơn Cao

III

 

 

 

 

 

1   Xà Ây

 

 

 

 

2   Làng Gung

 

 

 

 

3   Ka Long

 

 

 

 

4   Làng Mon

 

 

 

 

5   Đồng  Sạ

 

 

 

 

6   Làng Trăng

 

 

 

 

7   Làng Trá

 

 

Sơn Giang

III

 

 

 

 

 

1   Làng Lùng

 

 

 

 

2   Làng Rí

 

 

 

 

3   Đồng Giang

 

 

 

 

4   Gò Ngoài

 

 

 

 

5   Làng Rê

 

 

 

 

6   Tả Đinh

 

 

Sơn Hải

III

 

 

 

 

 

1   Tà Pía

 

 

 

 

2   Tà Mát

 

 

 

 

3    Gò Sim

 

 

 

 

4    Làng Trăng

 

 

 

 

5    Làng Rên

 

 

Sơn Kỳ

III

 

 

 

 

 

1   Làng Trăng

 

 

 

 

2   Bò Nung

 

 

 

 

3   Nước Lát

 

 

 

 

4   Mô Níc

 

 

 

 

5   Tà Bấc

 

 

 

 

6   Làng Riềng

 

 

 

 

7   Tà Gầm

 

 

 

 

8   Làng Dọc

 

 

Sơn Linh

III

 

 

 

 

 

1   Làng Chè

 

 

 

 

2   Bồ Nung

 

 

 

 

3   Đồng A

 

 

 

 

4   ka La

 

 

 

 

5   Làng Xinh

 

 

Sơn Thủy

III

 

 

 

 

 

1   Tà Bi

 

 

 

 

2   Tà Bần

 

 

 

 

3   Tà Cơm

 

 

 

 

4   Giá Gối

 

 

 

 

5   Làng Gon

 

 

Sơn Thượng

III

 

 

 

 

 

1   Làng Vố

 

 

 

 

2   Làng Nưa

 

 

 

 

3   Tà Pa

 

 

 

 

4   Rờ Reo

 

 

Sơn Trung

III

 

 

 

 

 

1   Gia Ri

 

 

 

 

2   Làng Đèo

 

 

 

 

3   Làng Lòn

 

 

 

 

4   Làng Rin

 

 

 

 

5   Làng Nà

 

 

 

 

6   Gò Rộc

 

 

 

 

7   Tà Màu

V

HUYỆN SƠN TÂY

 

 

 

 

 

Sơn Bua

III

 

 

 

 

 

1   Mang He

 

 

 

 

2   Ka Xim

 

 

 

 

3   Đăk Trên

 

 

 

 

4   Gò Lã

 

 

 

 

5   Đăk Lang

 

 

Sơn Lập

III

 

 

 

 

 

1   Mang Trẫy

 

 

 

 

2   Tà Ngàm

 

 

 

 

3   Mang Rễ

 

 

Sơn Liên

III

 

 

 

 

 

1   Nước Vương

 

 

 

 

2   Tang Tong

 

 

 

 

3   Đăk Doa

 

 

 

 

4   Đăk Long

 

 

Sơn Long

III

 

 

 

 

 

1   Ra Manh

 

 

 

 

2   Ra Pân

 

 

 

 

3   Tà Vây

 

 

 

 

4   Mang Hin

 

 

Sơn Màu

III

 

 

 

 

 

1   Hà Lên

 

 

 

 

2   Tà Vinh

 

 

 

 

3   Đăk Pao

 

 

 

 

4   Đăk Panh

 

 

Sơn Mùa

III

 

 

 

 

 

1  Huy Em

 

 

 

 

2  Nước Min

 

 

 

 

3   Huy Ra Long

 

 

 

 

4   Huy Ra Lung

 

 

 

 

5   Tu La

 

 

Sơn Tân

III

 

 

 

 

 

3   Đăk Be

 

 

 

 

2   Ra Nhua

 

 

 

 

3   Tà Dô

 

 

 

 

4   Đăk Ròng

 

 

 

 

5   Tà Cây

 

 

Sơn Tinh

III

 

 

 

 

 

1   Nước Kỉa

 

 

 

 

2   Tà Kin

 

 

 

 

3   A Xin

 

 

 

 

4   Bà He

 

 

 

 

5   Ka Năng

 

 

 

 

6   Ra Tân

VI

HUYỆN TÂY TRÀ

 

 

 

 

 

Trà Khê

III

 

 

 

 

 

1   Thôn Đông

 

 

 

 

2   Thôn Hà

 

 

 

 

3   Thôn Sơn

 

 

Trà Lãnh

III

 

 

 

 

 

1   Trà Linh

 

 

 

 

2   Trà Dinh

 

 

 

 

3   Trà Lương

 

 

 

 

4   Trà Ích

 

 

Trà Nham

III

 

 

 

 

 

1   Trà Cương

 

 

 

 

2   Trà Vân

 

 

 

 

3   Trà Huynh

 

 

 

 

4   Trà Long

 

 

Trà Phong

III

 

 

 

 

 

1   Gò Rô

 

 

 

 

2   Trà Nga

 

 

 

 

3   Trà Niu

 

 

 

 

4   Hà Riềng

 

 

 

 

5   Trà Bung

 

 

 

 

6   Trà reo

 

 

 

 

7   Trà Na

 

 

Trà Quân

III

 

 

 

 

 

1   Trà Bao

 

 

 

 

2   Trà Xuông

 

 

 

 

3   Trà Ong

 

 

Trà Thanh

III

 

 

 

 

 

1   Thôn Môn

 

 

 

 

2   Thôn Gỗ

 

 

 

 

3   Thôn Cát

 

 

 

 

4   Thông Vuông

 

 

Trà Thọ

III

 

 

 

 

 

1   Bắc Dương

 

 

 

 

2   Bắc Nguyên

 

 

 

 

3   Tây

 

 

 

 

4   Tre

 

 

 

 

5   Nước Biếc

 

 

Trà Trung

III

 

 

 

 

 

1   Thôn Đông

 

 

 

 

2   Thôn Vàng

 

 

 

 

3   Thôn Đam

 

 

 

 

4   Thôn Xanh

 

 

Trà Xinh

III

 

 

 

 

 

1   Trà Ôi

 

 

 

 

2   Trà Kem

 

 

 

 

3   Trà Veo

VII

HUYỆN TRÀ BỒNG

 

 

 

 

 

ThỊ Trấn Trà Xuân

I

 

 

 

 

 

1   Tổ dân phố III

 

 

Trà Bình

II

 

 

 

 

 

1   Thôn BÌnh Trung

 

 

Trà Bùi

III

 

 

 

 

 

1   Thôn Niên

 

 

 

 

2   Thôn Gò

 

 

 

 

3   Thôn Tây

 

 

 

 

4   Thông Tang

 

 

 

 

5   Thôn Quế

 

 

Trà Giang

III

 

 

 

 

 

1   Thôn 1

 

 

 

 

2   Thôn 2

 

 

 

 

3   Thôn 3   

 

 

Trà Hiệp

III

 

 

 

 

 

1   Thôn Băng

 

 

 

 

2   Thôn Nguyên

 

 

 

 

3    Thôn Cả

 

 

 

 

4    Thôn Cưa

 

 

Trà Lâm

III

 

 

 

 

 

1   Thôn Trà Lạc

 

 

 

 

2   Thôn Trà Khương

 

 

 

 

3    Thông Trà Hoa

 

 

 

 

4    Thôn Trà Xanh

 

 

Trà Phú

III

 

 

 

 

 

1   Thôn Trà Hòa

 

 

 

 

2   Thôn Phú Tài

 

 

Trà Sơn

III

 

 

 

 

 

1   Thôn Đông

 

 

 

 

2    Thông Kà Tinh

 

 

 

 

3    Thôn Sơn Bàn

 

 

 

 

4    Thôn Sơn Thành

 

 

 

 

5   Thôn Tây

 

 

 

 

6    Thôn Bắc

 

 

 

 

7    Thôn Trung

 

 

Trà Tân

III

 

 

 

 

 

1   Thôn Trường Biện

 

 

 

 

2   Thôn Trường Giang

 

 

 

 

3   Thôn Trà Ót

 

 

 

 

4 Thôn Trà Ngon

 

 

Trà Thủy

III

 

 

 

 

 

1   Thôn 1

 

 

 

 

2   Thôn 2

 

 

 

 

3   Thôn 3

 

 

 

 

4   Thôn 4

 

 

 

 

5   Thôn 5

 

 

 

 

6   Thôn 6

VIII

HUYỆN TƯ NGHĨA

 

 

 

 

 

Nghĩa Thọ

III

 

 

 

 

 

1   Thôn 1

 

 

 

 

2   Thôn 2

IX

HUYỆN NGHĨA HÀNH

 

 

 

 

 

Hành Tín Đông

II

 

 

 

 

 

1   Trường Lệ

 

 

 

 

2    Khánh Giang

 

 

Hành Tín Tây

II

 

 

 

 

 

1   Trũng Kè I

 

 

 

 

2   Trũng Kè II

X

HUYỆN ĐỨC PHỔ

 

 

 

 

 

Phổ Nhơn

II

 

 

 

 

 

1   Thôn An Điền

 

 

Phổ Phong

II

 

 

 

 

 

1   Thôn Trung Liên

 

 

 

 

2   Thôn Vĩnh Xuân

XI

HUYỆN SƠN TỊNH

 

 

 

 

 

Tịnh Hiệp

II

 

 

 

 

 

1   Vĩnh Tuy

 

 

Tịnh Đông

II

 

 

 

 

 

1   Tân An

 

 

 

 

2   Hưng Nhượng Bắc

 

 

Tịnh Giang

II

 

 

 

 

 

1   Đông Hòa 


Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 651

Tổng số lượt xem: 1807918