Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch khắc phục các chỉ số cải cách hành chính bị trừ điểm trong năm 2021

28/07/2022    56

Thực hiện Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 của tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo số 231/BC-SNV ngày 15/12/2021 của Sở Nội vụ về kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kế hoạch khắc phục các chỉ số cải cách hành chính bị trừ điểm trong năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Để thực hiện tốt công tác CCHC của Ban năm 2022, nâng chỉ số CCHC cao hơn trong năm 2022.

- Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được quy định tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025, nhằm góp phần đạt mục tiêu cải cách hành chính của tỉnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm đội ngũ công chức và người lao động trong cơ quan đối với công tác cải cách hành chính (CCHC); từ đó chủ động tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2025, góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC phải bảo đảm nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, đúng thời gian và bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về công tác CCHC; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, nhất là nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về CCHC tại cơ quan.

- Các nhiệm vụ CCHC phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025.

- Có giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm khắc phục những tiêu chí thành phần chưa đạt qua chấm điểm CCHC; chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới để đẩy mạnh công tác CCHC tại cơ quan.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022

- Nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC như:  Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 5 Khoá XX và Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Ngãi, giai đoạn 2021- 2025; Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025,…

 - Hưởng ứng và thực hiện tốt Kế hoạch phát động và triển khai phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 năm 2022"

- Chủ động tham mưu và thực hiện tốt các nội dung CCHC thuộc lĩnh vực được phân công; thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch CCHC Ban Dân tộc tỉnh năm 2022.

2. Kế hoạch khắc phục các chỉ số CCHC bị trừ điểm trong 2021

2.1. Các chỉ số CCHC và nguyên nhân bị trừ điểm trong 2021

- Chưa thực hiện hoàn thành kế hoạch CCHC: Trong năm 2021 còn 02/25 nhiệm vụ chưa hoàn thành thành là công tác chỉ đạo điều hành và công tác tuyên truyền.

- Báo cáo về kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Ban Dân tộc đã có báo cáo quý II (số 354/BC-BDT ngày 10/6/2021), quý III  (số 605/BC-BDT ngày 16/9/2021).

- Chưa ban hành đầy đủ văn bản xử lý kết quả theo dõi, thi hành pháp luật: Qua kết quả theo dõi, rà soát và báo cáo kết quả thi hành pháp luật, Ban không phát hiện văn bản phải xử lý.

- Không hoàn thành 100% kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC: Đã có Kế hoạch số 243/KH-BDT ngày 20/4/2021 về rà soát, đánh giá TTHC; Báo cáo số 749/BC-BDT ngày 29/10/2021 nhưng Báo cáo chưa đúng với Thông tư 02/2017/TT-VPCP.

- 100% vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý qua rà soát TTHC. Tại Báo cáo số 749/BC-BDT ngày 29/10/2021, Ban đã có kiến nghị  phân cấp 03/09 TTHC)

- Chưa xây dựng Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

- Công khai 02 TTHC chưa đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp: Đã có Quyết định thành lập Đoàn thanh tra của Trưởng Ban, có Kết luận thanh tra, Quyêt định thu hồi tiền qua thanh tra

- Việc xử lý các vấn đề phân cấp phát hiện qua kiểm tra: Chưa cung cấp đầy đủ kết quả thanh tra, kiểm tra.

2.2. Kế hoạch khắc phục các chỉ số CCHC bị trừ điểm

2.2.1.Văn phòng Ban chủ trì tham mưu:

- Thực hiện tham mưu công tác chỉ đạo điều hành và công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện đa dạng, cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban.

- Tham mưu Kế hoạch và báo cáo thực hiện rà soát, đánh giá TTHC theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Xây dựng Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

- Tổ chức công khai 02 TTHC tại trụ sở cơ quan và trên Cổng thông tin điện tử của Ban theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong quý III/2022. Tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách tài chính công, sử dụng kinh phí dự toán giao hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ đề  ra, tiết kiệm, hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành quản lý; kế hoạch kiểm tra, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

2.2.2. Phòng Chính sách Dân tộc:

- Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân công trong năm 2022, báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.

- Phối hợp với Văn phòng Ban xây dựng Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

2.2.3. Thanh tra Ban

- Xử lý các vấn đề phát hiện qua thanh tra, kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong năm 2022.

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng thuộc Ban được giao tham mưu, chủ trì thực hiện những nhiệm vụ trong Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, liên quan triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Văn phòng Ban chịu trách nhiệm tham mưu Trưởng Ban theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng quý, sáu tháng và hằng năm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC gửi UBND tỉnh, Sở Nội vụ theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này nếu có vướng mắc phát sinh, các phòng kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban (qua Văn phòng Ban) để chỉ đạo, giải quyết./

Tài liệu đính kèm: 36Ke hoach Khac phuc CCHC.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3743

Tổng số lượt xem: 2619498