Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số của Ban Dân tộc tỉnh năm 2023

28/04/2023 09:42    119

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Truyền thông về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2023; Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch truyền thông về Chuyển đổi số năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về chuyển số nhằm nâng cao nhận thức của công chức và người lao động tại Ban về triển khai thực hiện chuyển đổi số và nâng cao chỉ số xếp hạng DTI của Ban trong năm 2023.

- Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các hình thức truyền thông cần linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, tận dụng ưu thế của mạng xã hội và phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung tuyên truyền lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

- Công tác thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số phải được triển khai thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng, hiệu quả, tuyên truyền chính xác, kịp thời; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Công tác tuyên truyền phải đảm bảo hiệu quả cao, tiết kiệm, hình thức phong phú, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin truyền thông, Cổng thông tin điện tử Ban bảo đảm thông tin, tuyên truyền kịp thời, phù hợp với từng nhóm đối tượng; phổ biến, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong việc triển khai thực hiện Chuyển đổi số tại Ban.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số các cấp, các ngành, các địa phương.

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm, sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số.

- Tuyên truyền mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của chuyển đổi số trong đó nổi bật là các nhiệm vụ phát triển: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, trong đó chỉ ra 17 điểm khác nhau.

- Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh về Truyền thông Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2023. Những kết quả phát triển chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền phổ biến các văn bản về chuyển đổi số, chính quyền số của Trung ương và của tỉnh; các chương trình, nội dung triển khai về chuyển đổi số của tỉnh theo Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.

- Tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) đối với xã hội.

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Chuyển đổi số quốc gia; thông điệp của năm 2023 là “Năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới; Phản ánh các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2023; giới thiệu những câu chuyện chuyển đổi số tại https://t63.mic.gov.vn; Cẩm nang chuyển đổi số tại https://dx.mic.gov.vn.

- Giới thiệu và tôn vinh những tấm gương điển hình về Chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Phổ biến những kinh nghiệm, mô hình, giải pháp triển khai chuyển đổi số hiệu quả; phản ánh hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng; lan toả những câu chuyện thành công, tôn vinh gương điển hình về chuyển đổi số.

2. Thông điệp truyền thông

- Người đứng đầu mà không có quyết tâm chính trị thì chuyển đổi số sẽ không xảy ra.

- Chuyển đổi số phải lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển.

 - Chuyển đổi số là cuộc cách mạng của toàn dân. Mỗi người dân phải trở thành công dân số thì chuyển đổi số mới thành công.

- Không một quốc gia, tổ chức, cá nhân nào có thể đứng ngoài tiến trình chuyển đổi số của nhân loại.

- Chuyển đổi số giáo dục chính là cách chúng ta thay đổi tương lai của cả quốc gia.

- Dữ liệu chính là tài nguyên trong chuyển đổi số nhưng tài nguyên này càng khai thác, chia sẻ thì giá trị mang lại càng lớn.

- Doanh nghiệp công nghệ số chính là hạt nhân của quá trình chuyển đổi số.

- Chuyển đổi số là động lực thực sự tạo ra cơ hội, giá trị mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- An toàn thông tin phải song hành và trở thành một phần không thể tách rời của chuyển đổi số.

(Gửi kèm tài liệu tuyên truyền về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước (gồm nguồn kinh phí chi cho chuyển đổi số đã bố trí trong dự toán năm 2023, kinh phí đã bố trí lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan) và huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Xây dựng Chuyên mục Chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh.

2. Tăng cường tin, bài tuyên truyền về Chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh.

3. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, toạ đàm về chuyển đổi số nhân các ngày Chuyển đổi số Quốc gia (ngày 10/10 hằng năm); Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi (ngày 10/10 hằng năm) cho đội ngũ công chức, người lao động tại Ban nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

4. Hợp tác, học tập, giao lưu kinh nghiệm, công nghệ, mô hình triển khai chuyển đổi số ngành công tác dân tộc tại các địa phương khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Ban

 - Chủ trì tham mưu xây dựng và hướng dẫn thực hiện “Chuyên mục Chuyển đổi số” trên Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh.

- Chủ động phối hợp với các Phòng thuộc Ban tăng cường số lượng tin, bài tuyên truyền về công tác chuyển đổi số của tỉnh và tại Ban trên Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh nhằm thông tin, chia sẻ, phổ biến mô hình chuyển đổi số thành công, tôn vinh tấm gương điển hình về chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác dân tộc.

- Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này. Tham mưu Trưởng ban báo cáo kết quả thực hiện (trước ngày 01/12/2023) gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh theo quy định.

2. Các phòng thuộc Ban

- Chủ động tổ chức phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự cần thiết phải chuyển đổi số trong các buổi họp, giao ban định kỳ của phòng; vận động đảng viên, công chức, người lao động chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao nhận thức của bản thân về chuyển đổi số.

- Lựa chọn và triển khai các phương thức thông tin, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả; lồng ghép với các chương trình, hoạt động của phòng nhằm tuyên truyền nhận thức của người dân về sự cần thiết và tính cấp thiết của Chuyển đổi số.

Trên đây là Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số của Ban Dân tộc tỉnh năm 2023; yêu cầu Trưởng các phòng thuộc Ban nghiêm  túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo cho Trưởng Ban (qua Văn phòng Ban) để chỉ đạo./.

Tài liệu đính kèm: 56 KH truyen thong CDS nam 2023(y).pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2185

Tổng số lượt xem: 4841174