Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lịch kiểm tra Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022

09/12/2022 11:04    170

Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh về theo dõi, kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. Ban Dân tộc tỉnh thông báo lịch trình kiểm tra tại các huyện như sau:

1. Thành phần làm việc

a) Đoàn kiểm tra của tỉnh: Theo Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

Các thành viên của Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm kiểm tra các nội dung của Chương trình do đơn vị mình chủ trì được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 08/8/2022.

b) Thành phần của huyện làm việc với Đoàn kiểm tra: Đại diện lãnh đạo UBND huyện và các Phòng chuyên môn có liên quan (do UBND huyện mời). Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và các bộ phận chuyên môn của các xã được kiểm tra (tham dự làm việc tại xã).

2. Nội dung kiểm tra: thực hiện theo Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh về theo dõi, kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

3. Thời gian, địa điểm:

TT

Thời gian kiểm tra

Địa điểm

Ghi chú

1

Huyện Sơn Hà

 

 

 

8h00 ngày 20/12/2022

UBND Xã Sơn Trung

 

 

13h30 ngày 20/12/2022

UBND huyện Sơn Hà

 

2

Huyện Trà Bồng

 

 

 

8h00 ngày 21/12/2022

Xã Trà Thanh

 

 

13h30 ngày 21/12/2022

UBND huyện Trà Bồng

 

3

Huyện Ba Tơ

 

 

 

8h00 ngày 22/12/2022

Xã Ba Dinh

 

 

13h30 ngày 22/12/2022

UBND huyện Ba Tơ

 

4. Chuẩn bị nội dung: đề nghị UBND các huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả thực hiện Chương trình gồm: Kết quả các chỉ số chủ yếu theo Phụ lục số 01; kết quả thực hiện theo phụ lục số 02 (biểu 2.1 đến 2.10); phụ lục số 03 – mẫu số 3.1 và kết quả huy động, phân bổ và thực hiện nguồn lực theo phụ lục số 03 – mẫu số 3.2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc (có gửi kèm trên trục liên thông văn bản điện tử). Đồng thời chỉ đạo UBND các xã được kiểm tra chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện Chương trình để làm việc với Đoàn kiểm tra.

Báo cáo của UBND các huyện đề nghị gửi về Ban Dân tộc tỉnh và các Sở ngành có thành viên của Đoàn kiểm tra chậm nhất ngày 15/12/2022 để các thành viên Đoàn kiểm tra nghiên cứu và thực hiện kiểm tra, theo dõi trên địa bàn các huyện.

5. Phương tiện đi lại và chế độ công tác phí

- Phương tiện đi lại: Ban Dân tộc tỉnh bố trí xe phục vụ Đoàn kiểm tra tại các địa phương. Các thành viên Đoàn kiểm tra tập trung tại Ban Dân tộc tỉnh, số 64 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi để khởi hành lúc 6h00 các ngày theo lịch kiểm tra.

- Chế độ công tác phí: Do cơ quan cử cán bộ làm thành viên Đoàn kiểm tra chi trả theo chế độ hiện hành.

Đề nghị các cơ quan có thành viên Đoàn kiểm tra thông báo cho cán bộ được cử tham gia Đoàn; UBND các huyện chỉ đạo chuẩn bị nội dung, sắp xếp thời gian, địa điểm và thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ ông Lý Chánh, Chuyên viên Phòng Chính sách Dân tộc, điện thoại 0944 185 485./.

Tài liệu đính kèm: Về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn giám sát liên ngành của tỉnh.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1916

Tổng số lượt xem: 4879506