Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Số lượng và tỷ lệ thôn của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số có nhà văn hóa/nhà sinh hoạt cộng đồng tính đến ngày 01/10/2019

03/09/2020 22:37    264

Số lượng và tỷ lệ thôn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số có nhà văn hóa/nhà sinh hoạt cộng đồng tính đến ngày 01/10/2019

Số lượng và tỷ lệ thôn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số
có nhà văn hóa/nhà sinh hoạt cộng đồng tính đến ngày 01/10/2019

Tài liệu đính kèm: 17.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1001

Tổng số lượt xem: 4572380