Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020

09/04/2020

Ngày 03/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng ký Quyết định số 474/QĐ-UBND về việc kinh phí sự nghiệp thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ 2.235 triệu đồng cho các huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây và huyện Trà Bồng (bao gồm cả huyện Tây Trà). Cụ thể như sau:

Huyện Ba Tơ: 526,5 triệu đồng;

Huyện Minh Long: 121,5 triệu đồng;

Huyện Sơn Hà: 499,5 triệu đồng;

Huyện Sơn Tây: 186 triệu đồng;

Huyện Trà Bồng: 901,5 triệu đồng.

Mục tiêu: để UBND các huyện thực hiện việc hỗ trợ cho hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thiếu nước sinh hoạt nhằm tạo nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ sinh hoạt.

Kinh phí sự nghiệp hỗ trợ cho đối tượng tại huyện Sơn Tây năm 2019

Trước đó, ngày 17/8/2017 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND  về phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. Theo Đề án này, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt có 7.250 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán; định mức 1,5 triệu đồng/hộ với tổng kinh phí 10.881 triệu đồng và năm 2019 Chủ tịch UBND tỉnh đã phân bổ 4.889,5 triệu đồng.

Tổ chức thực hiện

UBND các huyện được phân bổ kinh phí chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán nguồn kinh phí theo đúng quy định; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm bố trí kinh phí theo quy định.

Ban Dân tộc tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nguồn kinh phí được giao và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 

Hoài Châu

Tài liệu đính kèm: 474QĐ-UBND_03-4-2020_Phân bổ KPSN_2085-QĐ-TTg.pdf

Tag: chính sách , chính sách dân tộc , phân bổ kinh phí , ban dân tộc quảng ngãi , ban dân tộc

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 469

Tổng số lượt xem: 1820286