Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

20/01/2022

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và các đồng chí Lãnh đạo UBDT chủ trì Hội nghị.

Sáng ngày 19/01/2022, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT.

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương còn có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; cùng đại diện các bộ, ban, ngành trung ương. Tại điểm cầu Quảng Ngãi, đồng chí Võ Phiên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; tham dự có các đồng chí Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và đại diện các SỞ, ngành liên quan.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho biết năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026. Đồng thời là năm UBDT và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030...

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm 2021, mặc dùng ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các khó khăn đặc thù của vùng dân tộc thiểu số và miền núi, UBDT và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng. UBDT đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021. Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG) và chuẩn bị tốt các điều kiện để quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG ở địa phương; Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025; Phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG. Bên cạnh việc xây dựng các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021, UBDT triển khai xây dựng một số Thông tư như: Thông tư   hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án và quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG… ĐỐi với cấp địa phương; nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã ban hành các Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác dân tộc và ban hành các chính sách đặc thù riêng của từng địa phương... Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố đã tham mưu cho UBDT các tỉnh, thành phố chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình MTQG.

Đồng chí Võ Phiên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2021 cũng gặp không ít khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chính sách dân tộc. Một số nhiệm vụ phải điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với thực tế. Thời tiết, thiên tai diễn biến thất thường, gây thiệt hại đến người và tài sản cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là việc thực hiện chế độ, chính sách tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số do việc chuyển tiếp chính sách, chuyển tiếp địa bàn vùng đặc biệt khó khăn...

Năm 2022, UBDT đề ra các số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; tổ chức thực hiện tốt Chương trình MTQG; xây dựng các đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021-2025; xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc; thực hiện tốt Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021 – 2025; tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường công tác chống dịch Covid-19…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của UBDT, các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2021. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị cơ quan làm công tác dân tộc cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung với quyết tâm chính trị cao nhất để triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của các địa phương và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; Cơ quan làm công tác dân tộc cần bám sát và nắm bắt tình hình thực tiễn các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là về đời sống của người dân, tình hình thiên tai, dịch bệnh…; Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG; nâng cao năng lực của đọi ngũ cán bộ thực hiện công tác dân tộc các cấp; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động người dân hiểu rõ và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, xã hội; Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

                                                                     Quang Bình

 

 

 

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2342

Tổng số lượt xem: 1957881