Truy cập nội dung luôn

CÁC PHÒNG THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  

  + PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP (0255.8556004 - Fax: 0255.3824023)

*  Hộp thư công vụ: vp-skh@quangngai.gov.vn

1. Cơ cấu tổ chức:
Trưởng phòng: Trần Văn Quang
Điện thoại: 0255.8556016 
Di động:   0905132322
Hộp thư công vụ: 
tvquang-skh@quangngai.gov.vn
Mail: tvquang1976@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Trúc 
Điện thoại: 0255.8556003
Di động: 0982727577
Hộp thư công vụ: 
ntttruc-skh@quangngai.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Trần Quốc Vương

Điện Thoại: 0255. 8553012

Di động: 0917.091.259

Hộp thư công vụ: tqvuong-skh@quangngai.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ .

 

+ PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC (0255.8556005).

*  Hộp thư công vụ: qlkh-skh@quangngai.gov.vn

      1. Cơ cấu tổ chức: 

Trưởng phòng: Võ Thanh Thoại
Điện thoại: 0255.8556005

Di động: 0983803909
Hộp thư công vụ: vtthoai-skh@quangngai.gov.vn
Mail: vt_thoai@yahoo.com.vn​

 

Phó Trưởng phòng: Võ Thị Thúy Nga 

      Điện thoại: .
      Di động: 0914241545
      Hộp thư công vụ: vttnga-skh@quangngai.gov.vn ​
      Mail: thuyngashtt@yahoo.com.vn

             

     2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý khoa học.

 

+ PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ CHUYÊN NGÀNH (0255.8556000).

* Hộp thư công vụ: qlcn-skh@quangngai.gov.vn

     1. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Nguyễn Tạ Quyền 

Điện thoại: 0255.8556000.
Di động: 0934722504
Hộp thư công vụ: ntquyen-skh@quangngai.gov.vn
Mail: quyendost@gmail.com      

Phó Trưởng phòng: Phan Thị Cẩm Vân
Điện thoại: 0255.8556000.
Di động: 0906985909

Hộp thư công vụ: ptcvan-skh@quangngai.gov.vn
Mail: ptcvan2015@gmail.com​​

2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành

 

+ THANH TRA SỞ (0255.8556010).

*  Hộp thư công vụ: ttra-skh@quangngai.gov.vn

1. Cơ cấu tổ chức:
 

Chánh thanh tra: Nguyễn Thị Xuân

Điện thoại: 0255.8556010.
Di động: 0935286577

Hộp thư công vụ: ntxuan-skh@quangngai.gov.vn​
Mail: 
ntxuanquangngai@gmail.com

 

Phó chánh thanh tra: Phạm Thành Phương

Điện thoại: 0974752259

Hộp thư công vụ: ptphuong-skh@quangngai.gov.vn​

2. Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở.

 

 + PHÒNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG.

*  Hộp thư công vụ: tcdlcl-skh@quangngai.gov.vn

1. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Hồ Ngọc Thanh 
Điện thoại: 0255.8556015
Di động: 0914.163.757

Hộp thư công vụ: hnthanh-skh@quangngai.gov.vn
Mail: hnthanhqn@gmail.com​

Phó Trưởng phòng: Huỳnh Thị Phương Thu 
Điện thoại: 0255.8556015
Di động:
0905.700.368
Hộp thư công vụ: htpthu-skh@quangngai.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ ​

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 507

Tổng số lượt xem: 4093477