Truy cập nội dung luôn

CÁC PHÒNG THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  

  + PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP (0255.8556004 - Fax: 0255.3824023)

*  Hộp thư công vụ: vp-skh@quangngai.gov.vn

1. Cơ cấu tổ chức:
Trưởng phòng: Trần Văn Quang
Điện thoại: 0255.8556016 
Di động:   0905132322
Hộp thư công vụ: 
tvquang-skh@quangngai.gov.vn
Mail: tvquang1976@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Trúc 
Điện thoại: 0255.8556003
Di động: 0982727577
Hộp thư công vụ: 
ntttruc-skh@quangngai.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Trần Quốc Vương

Điện Thoại: 0255. 8553012

Di động: 0917.091.259

Hộp thư công vụ: tqvuong-skh@quangngai.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ.

 

+ PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC (0255.8556005).

*  Hộp thư công vụ: qlkh-skh@quangngai.gov.vn

      1. Cơ cấu tổ chức: 

Trưởng phòng: Võ Thanh Thoại
Điện thoại: 0255.8556005

Di động: 0983803909
Hộp thư công vụ: vtthoai-skh@quangngai.gov.vn
Mail: vt_thoai@yahoo.com.vn​

 

Phó Trưởng phòng: Võ Thị Thúy Nga 

      Điện thoại: .
      Di động: 0914241545
      Hộp thư công vụ: vttnga-skh@quangngai.gov.vn ​
      Mail: thuyngashtt@yahoo.com.vn

             

     2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý khoa học.

 

+ PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ CHUYÊN NGÀNH (0255.8556000).

* Hộp thư công vụ: qlcn-skh@quangngai.gov.vn

     1. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Nguyễn Tạ Quyền 

Điện thoại: 0255.8556000.
Di động: 0934722504
Hộp thư công vụ: ntquyen-skh@quangngai.gov.vn
Mail: quyendost@gmail.com      

Phó Trưởng phòng: Phan Thị Cẩm Vân
Điện thoại: 0255.8556000.
Di động: 0906985909

Hộp thư công vụ: ptcvan-skh@quangngai.gov.vn
Mail: ptcvan2015@gmail.com​​

2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành

 

+ THANH TRA SỞ (0255.8556010).

*  Hộp thư công vụ: ttra-skh@quangngai.gov.vn

1. Cơ cấu tổ chức:
 

Chánh thanh tra: Nguyễn Thị Xuân

Điện thoại: 0255.8556010.
Di động: 0935286577

Hộp thư công vụ: ntxuan-skh@quangngai.gov.vn​
Mail: 
ntxuanquangngai@gmail.com

 

Phó chánh thanh tra: Phạm Thành Phương

Điện thoại: 0974752259

Hộp thư công vụ: ptphuong-skh@quangngai.gov.vn​

2. Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở.

 

 + PHÒNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG.

*  Hộp thư công vụ: tcdlcl-skh@quangngai.gov.vn

1. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Hồ Ngọc Thanh 
Điện thoại: 0255.8556015
Di động: 0914.163.757

Hộp thư công vụ: hnthanh-skh@quangngai.gov.vn
Mail: hnthanhqn@gmail.com​

Phó Trưởng phòng: Huỳnh Thị Phương Thu 
Điện thoại: 0255.8556015
Di động:
0905.700.368
Hộp thư công vụ: htpthu-skh@quangngai.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ ​

-----------------------------------------------------------------------------------

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1105

Tổng số lượt xem: 4393281