Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

 • Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 587/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 • Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

  Thực hiện Công văn 628/SKHCN-HCTH ngày 20/04/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5; Trang thông tin điện tử Sở tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung thông tin, tài liệu truyền thông về sự cần thiết xây dựng, mục đích, quan điểm, định hướng và nội dung cơ bản của dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi);

 • Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

  Thực hiện Công văn 628/SKHCN-HCTH ngày 20/04/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5; Trang thông tin điện tử Sở tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung thông tin, tài liệu truyền thông về sự cần thiết xây dựng, mục đích, quan điểm, định hướng và nội dung cơ bản của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân;

 • Về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

  Thực hiện Công văn 628/SKHCN-HCTH ngày 20/04/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5; Trang thông tin điện tử Sở tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung thông tin, tài liệu truyền thông về sự cần thiết xây dựng, mục đích, quan điểm, định hướng và nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 

 • Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Thực hiện Công văn 628/SKHCN-HCTH ngày 20/04/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5; Trang thông tin điện tử Sở thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung thông tin, tài liệu truyền thông về sự cần thiết xây dựng, mục đích, quan điểm, định hướng và nội dung cơ bản của 04 dự án luật gồm: (1) Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; (2) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; (4) Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

   

 • Triển khai Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 03/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  Thực viên Công văn số 608/SKHCN-HCTH ngày 17/4/2023 cuả Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 03/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tuyên truyền, đăng tải các nội dung của Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 03/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càngtrong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 • Tài liệu tuyên truyền: ĐẤU TRANH NGĂN NGỪA CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐEN & TỘI PHẠM CHO VAY NẶNG LÃI

  .

 • Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023

  Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1379/UBND-KTN ngày 03/4/2023 về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023; Theo Công văn số 1319/SNNPTNT-TL ngày 07/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thực hiện triển khai, quán triệt đến các công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý một số nội dung sau:

 • Nói chuyện chuyên đề về kỹ năng sống hạnh phúc nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.

  .

 • Nụ cười của mẹ, hạnh phúc của con

  .

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3699

Tổng số lượt xem: 2580120

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ cổng thông tin

Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Điện thoại: 0255.8556.002

Địa chỉ: 202 - Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready