Truy cập nội dung luôn

Nghị định 17/2023/NĐ-CP ngày 26/04/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định 17/2023/NĐ-CP ngày 26/04/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

00:00 30/04/2023

Nghị định 17/2023/NĐ-CP ngày 26/04/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan
Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

15:46 27/04/2023

Thực hiện Công văn 628/SKHCN-HCTH ngày 20/04/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5; Trang thông tin điện tử Sở tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung thông tin, tài liệu truyền thông về sự cần thiết xây dựng, mục đích, quan điểm, định hướng và nội dung cơ bản của dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi);
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

15:43 27/04/2023

Thực hiện Công văn 628/SKHCN-HCTH ngày 20/04/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5; Trang thông tin điện tử Sở tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung thông tin, tài liệu truyền thông về sự cần thiết xây dựng, mục đích, quan điểm, định hướng và nội dung cơ bản của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân;

Về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

15:34 27/04/2023

Thực hiện Công văn 628/SKHCN-HCTH ngày 20/04/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5; Trang thông tin điện tử Sở tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung thông tin, tài liệu truyền thông về sự cần thiết xây dựng, mục đích, quan điểm, định hướng và nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 
Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

15:08 24/04/2023

Thực hiện Công văn 628/SKHCN-HCTH ngày 20/04/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5; Trang thông tin điện tử Sở thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung thông tin, tài liệu truyền thông về sự cần thiết xây dựng, mục đích, quan điểm, định hướng và nội dung cơ bản của 04 dự án luật gồm: (1) Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; (2) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; (4) Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

 

Triển khai Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 03/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Triển khai Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 03/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

16:29 19/04/2023

Thực viên Công văn số 608/SKHCN-HCTH ngày 17/4/2023 cuả Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 03/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tuyên truyền, đăng tải các nội dung của Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 03/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càngtrong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023

17:04 12/04/2023

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1379/UBND-KTN ngày 03/4/2023 về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023; Theo Công văn số 1319/SNNPTNT-TL ngày 07/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thực hiện triển khai, quán triệt đến các công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý một số nội dung sau:

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 994

Tổng số lượt xem: 4199265