Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 03 năm 2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 03 năm 2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

15:25 21/03/2024

Theo Thông báo số 285/TB-SKHCN ngày 19/02/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, theo đó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức tiếp công dân định kỳ tại Phòng tiếp công dân của Sở vào ngày 25/3/2024.  

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

15:22 21/03/2024

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành theo Quyết định số 224/QĐ-SKHCN ngày 19/11/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

08:13 20/02/2024

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 224/QĐ-SKHCN ngày 19/11/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

08:11 20/02/2024

Theo Thông báo số 132/TB-SKHCN ngày 22/01/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, theo đó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì tiếp công dân định kỳ tại Phòng tiếp công dân của Sở vào ngày 26/02/2024.  

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

18:13 24/01/2024

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 224/QĐ-SKHCN ngày 19/11/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

15:23 25/12/2023

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2023; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 224/QĐ-SKHCN ngày 19/11/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi

15:15 25/12/2023

Căn cứ Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

07:39 21/12/2023

Theo Thông báo số 2211/TB-SKHCN ngày 21/11/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, theo đó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì tiếp công dân định kỳ tại Phòng tiếp Công dân của Sở vào ngày 25/12/2023;  

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

15:22 22/11/2023

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình tiếp công dân; Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 224/QĐ-SKHCN ngày 19/11/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 982

Tổng số lượt xem: 4199209