Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Toàn trình Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi khoa học và công nghệ
2 Cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao Một phần Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi khoa học và công nghệ
3 Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi khoa học và công nghệ
4 Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi khoa học và công nghệ
5 Xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ (cấp tỉnh) TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi khoa học và công nghệ
6 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. Một phần Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi khoa học và công nghệ
7 Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi khoa học và công nghệ
8 Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi khoa học và công nghệ
9 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi khoa học và công nghệ
10 Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi khoa học và công nghệ
11 Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Toàn trình Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi khoa học và công nghệ
12 Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Toàn trình Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi khoa học và công nghệ
13 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi khoa học và công nghệ
14 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi khoa học và công nghệ
15 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi khoa học và công nghệ
16 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Toàn trình Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi khoa học và công nghệ
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Một phần Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi khoa học và công nghệ
18 Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
19 Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Toàn trình Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
20 Chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng. TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 559

Tổng số lượt xem: 3681783