Truy cập nội dung luôn
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Sở hữu trí tuệ
2 Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Sở hữu trí tuệ
3 Thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Sở hữu trí tuệ
4 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi khoa học và công nghệ
5 Cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao Một phần Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi khoa học và công nghệ
6 Tiếp công dân tại cấp tỉnh TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở, ban ngành Lĩnh vực tiếp công dân
7 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở, ban ngành Lĩnh vực giải quyết khiếu nại
8 Thủ tục xử lý đơn thư TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở, ban ngành Lĩnh vực giải quyết khiếu nại
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại tỉnh TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở, ban ngành Lĩnh vực giải quyết khiếu nại
10 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở, ban ngành Lĩnh vực giải quyết khiếu nại
11 Bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X -quang chẩn đoán trong y tế TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân
12 Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Toàn trình Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân
13 Cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Toàn trình Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân
14 Sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X -quang chẩn đoán trong y tế Toàn trình Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân
15 Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Một phần Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân
16 Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Toàn trình Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân
17 Khai báo thiết bị X -quang chẩn đoán trong y tế Một phần Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân
18 Mua sáng chế, sáng kiến TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Công nghệ
19 Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu. TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Công nghệ
20 Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Công nghệ

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1591

Tổng số lượt xem: 4429754