Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
41 Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
42 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
43 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
44 Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
45 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
46 Xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ (cấp tỉnh) Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
47 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
48 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
49 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
50 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
51 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
52 Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
53 Thẩm định công nghệ của dự án đầu tư Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Công nghệ
54 Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ (cấp tỉnh) Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Công nghệ
55 Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Sở hữu trí tuệ
56 Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ (cấp tỉnh) Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Công nghệ
57 Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ (cấp tỉnh) Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Công nghệ
58 Mua sáng chế, sáng kiến (cấp tỉnh) Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Công nghệ
59 Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Công nghệ
60 Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Công nghệ
Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 884

Tổng số lượt xem: 2006888