Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxit hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
2 Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxit hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
3 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxit hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thong cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
4 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Sở hữu trí tuệ
5 Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án giao địa phương quản lý). Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Sở hữu trí tuệ
6 Chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Sở hữu trí tuệ
7 Đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Sở hữu trí tuệ
8 Đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Sở hữu trí tuệ
9 Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
10 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
11 Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Quản lý công sản
12 Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Quản lý công sản
13 Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng. Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
14 Công bố sử dụng dấu định lượng Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
15 Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
16 Sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X -quang chẩn đoán trong y tế Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
17 Bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X -quang chẩn đoán trong y tế Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
18 Cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế). Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
19 Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ - sử dụng thiết bị X -quang chẩn đoán trong y tế Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
20 Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế) Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
21 Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế) Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
22 Thủ tục khai báo thiết bị X -quang chẩn đoán trong y tế Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
23 Thẩm định cơ sở khoa học của Chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
24 Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
25 Giải quyết tố cáo Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Giải quyết tố cáo
26 Xử lý đơn Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Xử lý dơn
27 Tiếp công dân Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiếp công dân
28 Giải quyết khiếu nại lần hai Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Giải quyết khiếu nại
29 Giải quyết khiếu nại lần đầu Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Giải quyết khiếu nại
30 Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
31 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
32 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận. Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
33 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
34 Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
35 Chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
36 Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
37 Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
38 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
39 Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
40 Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
41 Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
42 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
43 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
44 Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
45 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
46 Xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ (cấp tỉnh) Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
47 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
48 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
49 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
50 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 891

Tổng số lượt xem: 2006887