Truy cập nội dung luôn

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

Địa chỉ: Số 202A - Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện Thoại:   0255.8556016; 0255.8556004

Fax:   0255.3824023

Hộp thư công vụ:   skh@quangngai.gov.vn

 

   BAN GIÁM ĐỐC SỞ

 
 

 anhthanhGD.jpg   - Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Thành

   
    - Điện thoại: 0255.8556002
 

    - Di Động: 0905262003

 

    - Hộp thư công vụ: nvthanh-skh@quangngai.gov.vn​

 

    - Mail:  nvthanhskh@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 

 

 

   - Phó Giám đốc: ThS. Trần Công Hoà

         

          - Điện thoại: 0255.8556007

 

 

          - Di động: 0914012766

 

 

        - Hộp thư công vụ: tchoa-skh@quangngai.gov.vn

 

 

          - Mail: conghoa76@gmail.com

 

 

 

 

 

 

   - Phó Giám đốc: TS. Phan Văn Hiếu                                                  

         - Điện thoại: 0255.8556.008

                                                                

         - Di động: 0945.113.535

                                                      

        - Hộp thư công vụ: pvhieu-skh@quangngai.gov.vn

                                                                   

         - Mail: vanhieu_kinhte@yahoo.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG​ NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO SỞ

 

1. Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở

a) Phụ trách chung, lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở và của ngành khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở và Giám đốc Sở được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quyết định của UBND tỉnh; Quy chế làm việc của Sở và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

b) Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển ngành khoa học và công nghệ của tỉnh.

c) Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trừ một số lĩnh vực phân công cho các Phó Giám đốc Sở); thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.”

d) Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản; công tác hành chính tổng hợp; công tác thanh tra, kiểm tra hành chính; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; công tác pháp chế, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật của Sở;…

đ) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

2. Ông Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Sở

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác như sau:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch, biện pháp phát triển, chuyển giao ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ, thị trường công nghệ, chuyên ngành và lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường công nghệ, sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân; xây dựng và phát triển tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ; các hoạt động về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, năng suất và chất lượng sản phẩm, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành khoa học và công nghệ (trừ công tác thanh tra, kiểm tra hành chính);

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ; các chương trình, đề án khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong lĩnh vực công nghệ, thị trường công nghệ, chuyên ngành và lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác sáng kiến, chuyển đổi số, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

e) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo quyết định của lãnh đạo tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Ông Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, biện pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo; công tác thông tin và thống kê khoa học và công nghệ.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và phát triển ứng dụng công nghệ sịnh học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

c) Theo dõi, phối hợp, hướng dẫn, thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở các cơ quan đảng, mặt trận và hội, đoàn thể.

d) Theo dõi, phối hợp, hướng dẫn thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

đ) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo quyết định của lãnh đạo tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

..............................................

Ban hành theo Quyết định số 68/QĐ-SKHCN, ngày 04 tháng 04 năm 2023 của Giám đốc Sở KH&CN về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 236/QĐ-SKHCN ngày 09/12/2022, Quyết định số 07/QĐ-SKHCN ngày 09/01/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1846

Tổng số lượt xem: 4392802