Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giai đoạn 2016 – 2020: Những kết quả nổi bật

24/11/2021

Trong xu thế hội nhập của nền kinh tế toàn cầu, để tồn tại và phát triển bền vững, doanh nghiệp cần phải đẩy mạnh hoạt động đổi mới - sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Thực tế cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô vừa và nhỏ, hạn chế về vốn và nguồn nhân lực, nhận thức chưa đầy đủ về đổi mới - sáng tạo, do đó chưa tạo ra được các sản phẩm đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh của thị trường. Từ những kết quả đạt được của Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh đã góp phần tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển, giai đoạn 2016 - 2020 cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp với nội dung và hình thức đạt hiệu quả cao hơn. Tỉnh đã triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giai đoạn 2016 - 2020 (Chương trình) nhằm tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo; góp phần hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, các hệ thống quản lý tiên tiến để tăng năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, góp phần tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Thông qua tuyên truyền, đào tạo, tập huấn các hoạt động của Chương trình như: Thiết kế 1.000 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến Chương trình đến các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình đến hơn 120 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh bằng email; tổ chức 04 hội thảo về Chương trình năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thực hiện quảng bá Chương trình trên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi và Báo Quảng Ngãi, xây dựng 18 phóng sự phát trên Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, quảng bá Chương trình trên website và Bản tin Khoa học và Công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ, đăng tải 07 bài viết về năng suất chất lượng trên Tạp san Sở Khoa học và Công nghệ; hàng năm thực hiện các đợt tuyên truyền trực tiếp các nội dung của Chương trình đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh... đã từng bước nâng cao nhận thức, kiến thức, kinh nghiệm cho doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp chủ động, tích cực hơn trong tiếp cận, tìm hiểu, xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến nâng cao năng suất và chất lượng, hệ thống các tiêu chuẩn,… tạo sự chuyển biến rõ rệt về năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm, hàng hóa; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Chương trình đã thực hiện khảo sát, thu thập thông tin nhu cầu đào tạo, tập huấn của các doanh nghiệp về nghiệp vụ quản lý đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến nâng cao năng suất và chất lượng; tiết kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất; sản xuất sạch hơn, hạn chế đến mức thấp nhất về ô nhiễm môi trường, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế… để xây dựng và tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn sát với thực tế, nhu cầu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Chương trình tổ chức 08 khóa đào tạo nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức về năng suất, chất lượng cho 446 lượt doanh nghiệp tham gia trên địa bàn tỉnh, với các nội dung: Nghiệp vụ về năng suất và chất lượng; đo lường năng suất của doanh nghiệp và các công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng; tổng quan về quản lý tinh gọn theo Lean và phương pháp thực hành cải tiến 5S; áp dụng Kaizen - 5S để giảm lãng phí và cải tiến hiệu quả hoạt động; nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ thông qua giảm thiểu lãng phí theo phương pháp quản lý tinh gọn LEAN; giải thưởng chất lượng quốc gia và mã số mã vạch thúc đẩy năng suất chất lượng; duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể - TPM, giải pháp giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất; hướng dẫn áp dụng các công cụ kiểm soát quá trình bằng thống kê SPC (Statistical Process Control) để cải tiến năng suất, chất lượng; chuyên gia Lean - Six Sigma đai vàng.

Chương trình đã thực hiện hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp triển khai xây dựng và áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng; các hệ thống quản lý tiên tiến; chứng nhận và công bố hợp chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa; tham gia và đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Hàng Việt Nam chất lượng cao… Cụ thể, Chương trình đã hỗ trợ kinh phí cho 121 lượt doanh nghiệp tham gia Chương trình có hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định với các nội dung: 70 lượt doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, 15 lượt doanh nghiệp áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng, 08 lượt doanh nghiệp chứng nhận hợp chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, 28 lượt doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao; với tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ là 3.860 triệu đồng.

Qua các nội dung được Chương trình triển khai, nhận thức về xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, hệ thống các tiêu chuẩn trong cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Phần lớn các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ lực của tỉnh đã quan tâm xây dựng và áp dụng nhiều hệ thống quản lý tiên tiến, điển hình một số doanh nghiệp như: Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi và các Nhà máy trực thuộc, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC,… Bên cạnh đó, việc tham gia Chương trình của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã nông nghiệp cũng chứng tỏ Chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hơn nữa, sự hỗ trợ từ Chương trình giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức, năng lực quản lý trong hoạt động sản xuất - kinh doanh; thu hút doanh nghiệp trong tỉnh tham gia với số lượng ngày càng nhiều. Sự nỗ lực của doanh nghiệp về tăng đầu tư, mở rộng sản xuất - kinh doanh để tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật,… đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng doanh thu cho doanh nghiệp và phát triển kinh tế -  xã hội của địa phương.

Có thể nói, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giai đoạn 2016 – 2020 đã góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh về vai trò của hoạt động đổi mới - sáng tạo; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường trong giai đoạn hiện nay.

Trinh Nữ

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2194

Tổng số lượt xem: 2063111