Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 08 02/2022 đến ngày 22/02/2022

23/02/2022

Trung tâm chỉ huy báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 02 tuần từ ngày 08/02/2022 đển ngày 22/02/2022 như sau:

I. Tình hình dịch bệnh

1. Số liệu dịch bệnh từ ngày 01/01/2021 đến nay

- Số ca mắc: 17.687 ca bệnh. Trong đó: số ca khỏi bệnh: 15.167; số bệnh nhân tử vong: 85; Tồng số ca hiện đang điểu trị 2.435.

- Phân bổ bệnh nhân theo địa phương:

Huyện

Tổng số

Ca bệnh trong tuần (15/02-21/02/202)

Ca bệnh trong tuần (08/02-14/02/2022)

Bình Sơn

4540

275

319

Sơn Tịnh

2166

93

140

Thành phố

5055

464

581

Tư Nghĩa

1763

127

148

Nghĩa Hành

549

36

34

Mộ Đức

686

19

18

Đức Phổ

862

35

18

Trà Bồng

478

28

6

Lý Sơn

32

3

0

Sơn Hả

768

63

16

Sơn Tây

163

13

6

Minh Long

185

16

8

Ba Tơ

440

46

17

Tổng

17.687

1218

1311

 

2. Số liệu dịch bệnh 02 tuần (từ ngày 08/02/2022 đến ngày 22/02/2022)

Tổng số ca bệnh mới trong 02 tuần: 2.529 ca, tăng 218 ca (tăng 9,4%) so vói 02 tuần trước: 2.311 ca).

Tổng số ca khỏi bệnh trong 02 tuần: 2.375 ca. Tử vong: 30 ca.

3. Hoạt động điều trị

- Tổng số ca hiện đang điều trị 2.435:

+ Tại nhà: 2.206; tỷ lệ: 90,6%;

+ Tại khu cách ly F0 tập trung: 57; tỷ lệ: 2,3%;

+ Tại bệnh viện: 172; tỷ lệ: 7,1%;

+ Ca không triệu chứng và nhẹ: 2.308 tỷ lệ: 94,8%;

+ Ca trung bình: 89; tỷ lệ: 3,7%;

+ Ca nặng và nguy kịch: 38; tỷ lệ: 1,5%;

* Tại Bệnh viện:

Cơ sở điều trị

Tổng số bệnh nhân hiện có

Phân loại (số lượng, %)

Không triệu chứng

Nhẹ

Trung bình

Nặng

Nguy kịch

Cơ sờ 1

102

0

38 (37,3%)

60 (58,8%)

4 (3,9%)

0

Cơ sở 2

70

1

(1,4%)

6 (8,6%)

29 (41,4%)

30 (42,9%)

4

(5,7%)

Tổng cộng

172

1

(0,6%)

44 (25,6%)

89 (51,7%)

34 (19,8%)

4 (2,3%)

 

4. Tiêm chủng

+ Tổng số vắc xin theo Quyết định phân bổ của Bộ Y tế: 2.494.564 liều.

+ Tổng số vắc xin tỉnh đã nhận: 2.162.284 liều.

+ Lũy tích số người tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin: 861.561 người (đạt tý lệ 99,4% số người từ 18 tuổi trở lên).

+ Lũy tích số người tiêm 2 mũi vắc xin: 851.429 người (đạt tỷ lệ 98,2% số người từ 18 tuổi trở lên).

+ Số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm chủng mũi 3 (bổ sung/nhắc lại): 303.038 người, đạt tỷ lệ 34,9%.

+ Số trẻ 12-17 tuổi đã tiêm chủng 1 mũi vắc xin: 113.328 trẻ (đạt tỷ lệ 99,3%).

+ Số trẻ 12-17 tuồi đã tiêm chủng 2 mũi vắc xin: 110.184 trẻ (đạt tỷ lệ 96,6%).

5. Đánh giá Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19

STT

Địa phương

Phân loại cấp độ

1

l oàn tình Quảng Ngãi

Cap 1

2

Quy mô cấp huyện, thị xã, thành phố

 

13 huyện/thị xã/ thành phố: Thành phố Quàng Ngãi, Thị xã Đức Phổ, huyện: Lý Sơn, Sơn Tây, Tư Nghĩa, Minh Long, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Mộ Đức, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Ba Tơ.

Cấp 1

3

Quy mô cấp xã, phường, thị trấn

 

154 xã, phường, thị trấn

Cấp 1

19 xã, phường, thị trấn: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nghĩa Chánh, Chánh Lộ, Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, Tịnh Ấn Tây, Tịnh Châu,Tịnh Long, Tịnh Khê, Thanh An, Bình Hãi, Bình Nguyên, Bình Phước, Ba Vì, Sơn Hạ, Tịnh Hà, Tịnh Thọ, Đức Hiệp.

Cắp 2

 

II. Một số hoạt động đã triển khai

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 về Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tinh Quảng Ngãi để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” và Công văn số 139/UBND-KGVX ngày 11/01/2022 về áp dụng các biện pháp cách ly y tế trong tình hình mới nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

2. Các ngành, địa phương đã tập trung triển khai cụ thể các chỉ đạo của Chính phủ, Tinh ủy, UBND tỉnh theo lĩnh vực, ngành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao phù hợp với thực tiễn và tình hình dịch trên địa bàn.

III. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới

1. Triển khai thực hiện chỉ đạo cùa Bộ Y tế tại Công điện số 235/CĐ-BYT ngày 21/02/2022 về tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 về cách ly y tế đối với ca bệnh Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần.

2. Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy và học bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện nghiêm 5K, không chủ quan lơ là, tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

4. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Khẩn trương tiến hành tiêm vắc xin phòng C0V1D -19 mũi nhắc lại và mũi bổ sung cho người dân tiêm đủ 02 mũi vắc xin. Đảm bảo tiêm chủng an toàn, hiệu quả.

5. Tiếp tục thực hiện sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát trên cộng đồng cho đối tượng COVID-19 thể nhẹ đã tiêm vắc xin theo Quyết định sổ 187/QĐ-BYT ngày 26/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt bổ sung đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng.

IV. Kiến nghị

Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét cho phép những trường hợp F0 bị mắc bệnh nặng thuộc các chuyên khoa sâu về sản phụ khoa, Nhi khoa, hồi sức cấp cứu, ngoại khoa, rối loạn tâm thần cấp... được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản nhi, Bệnh viện tâm thần tỉnh và được hưởng các quyền lợi như đang điều trị tại các cơ sở điều trị COVID-19 của tỉnh.

Trí Nguyễn

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2135

Tổng số lượt xem: 2062925