Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tên nhiệm vụ: Hỗ trợ ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ phát triển nhanh các giống lúa (QNg6, QNg13, QNg128) đã được chọn tạo theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

07/12/2021

.

Tên nhiệm vụ: Hỗ trợ ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ phát triển nhanh các giống lúa (QNg6, QNg13, QNg128) đã được chọn tạo theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Giống.

- Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Thị Lệ Quyên.

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu chung:

Hỗ trợ ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ phát triển nhanh các giống lúa (QNg6, QNg13 và QNg128) đã được chọn tạo từ đề tài KHCN cấp tỉnh của tỉnh Quảng Ngãi có mã số 01/2017/HĐ-ĐTKHCN trở thành giống lúa chính của tỉnh; hình thành liên kết theo chuỗi giá trị để đảm bảo tính ổn định, bền vững trong việc sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hạt giống; nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người trồng lúa tại Quảng Ngãi. Hướng đến sau khi kết thúc dự án, hàng năm khoảng 15-20% diện tích trồng lúa trên địa bàn tỉnh được người dân sử dụng 3 giống lúa QNg6, QNg128 và QNg13 để gieo trồng.

Mục tiêu cụ thể:

- Sản xuất hạt giống lúa QNg6, QNg128 và QNg13 cấp siêu nguyên chủng đạt 6.560 kg đảm bảo chất lượng để phục vụ phát triển mở rộng giống mới và xây dựng mô hình; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất hạt giống lúa mới cấp nguyên chủng và cấp xác nhận với quy mô diện tích 110 ha (80 ha cấp nguyên chủng, 30 ha cấp xác nhận) tổng sản lượng đạt 400 tấn giống trong kỳ dự án, giúp tăng thu nhập cho nông dân từ 15-20%.

- Đào tạo, tập huấn và chuyển giao thành công kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa QNg6, QNg128 và QNg13.

Nội dung 1: Xây dựng mô hình sản xuất hạt giống lúa QNg6, QNg128 và QNg13. Thực hiện sản xuất hạt giống lúa siêu nguyên chủng (SNC) dòng G1 và G2 và thực hiện sản xuất hạt giống lúa nguyên chủng, xác nhận

Nội dung 2: Xây dựng chuỗi liên kết trong việc sản xuất và tiêu thụ hạt giống lúa QNg6, QNg128 và QNg13 với việc thực hiện các công việc sau:

+  Xây dựng phương án thực hiện chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ hạt giống lúa

+  Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ hạt giống lúa

+ Đầu tư trang bị thiết bị máy móc phục vụ chế biến đóng gói sản phẩm.

Nội dung 3: Đào tạo, tập huấn; hội nghị, giới thiệu, quảng bá kết quả, nhân rộng mô hình.Với việc thực hiện các công việc sau:

+ Đào tạo kỹ thuật viên cơ sở

+ Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho nông dân

+ Tổ chức hội nghị đầu bờ, nhân rộng mô hình

+Nghiệm thu, kết thúc dự án

- Lĩnh vực nghiên cứu: 40103- Khoa học nông nghiệp (trồng trọt)

- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thực nghiệm

- Kết quả dự kiến:

Dạng I: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác;

(1) Sản phẩm là hạt giống lúa:

- Đối với 160 kg giống SNC dòng G1 dùng hỗ trợ để sản xuất hạt giống SNC dòng G2;

- Đối với 6.400 kg hạt giống SNC dòng G2 đề xuất hỗ trợ 100% cho dân để thực hiện mô hình sản xuất giống nguyên chủng quy mô 80 ha.

- Đối với sản phẩm phụ (lúa ăn) trong sản xuất hạt giống SNC (G1 và G2): khoảng 16.190 kg sẽ bán và nộp trả ngân sách nhà nước.

- Đối với 280 tấn giống lúa cấp NC và 120 tấn giống lúa cấp XN được thực hiện bởi ngân sách hỗ trợ, vốn đơn vị và vốn dân, do vậy người dân trực tiếp tham gia sản xuất được hưởng lợi, Trung tâm giống (đơn vị chủ trì thực hiện dự án) liên kết thu mua, bao tiêu sản phẩm cho người dân. 

Dạng II: Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế- kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác

- Quy trình sản xuất giống lúa QNg6, QNg13, QNg128 Siêu nguyên chủng.

- Mô hình liên kết sản xuất hạt giống lúa cấp nguyên chủng

- Mô hình liên kết sản xuất hạt giống lúa cấp xác nhận

- Báo cáo quy trình sản xuất hạt giống lúa QNg6, QNg128, QNg13 siêu nguyên chủng. (bao gồm cả nhật ký thực hiện quy trình)

- Báo cáo mô hình sản xuất hạt giống lúa QNg6, QNg128, QNg13 nguyên chủng và xác nhận (bao gồm cả nhật ký mô hình)

- Báo cáo: Phương án thực hiện chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ hạt giống lúa QNg6, QNg128, QNg13.

- Báo cáo kết quả thực hiện chuỗi liên kết trong việc sản xuất và tiêu thụ hạt giống lúa QNg6, QNg128, QNg13.

- Tài liệu kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa QNg6, QNg13, QNg128 cấp siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận;

- Tờ rơi: poster 3 giống lúa mới có chất lượng QNg6, QNg13, QNg128.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả dự án

Dạng III: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác

- Sản phẩm đào tạo: 12 kỹ thuật viên cơ sở  được đào tạo và 210 nông dân được tập huấn kỹ thuật. Với yêu cầu là nắm rõ được Quy trình sản xuất hạt giống lúa nguyên chủng, xác nhận của các giống có chất lượng (QNg6, QNg13, QNg128)

- Sản phẩm tập huấn: 210 người dân được tập huấn kỹ thuật với yêu cầu người dân được tập huấn biết và thực hành được kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa cấp nguyên chủng, hạt giống lúa cấp xác nhận các giống lúa QNg6, QNg13, QNg128.

- Các bản tin, bài báo: Đăng tin trên bản tin KHCN của tỉnh, bản tin Nông nghiệp và PTNT của tỉnh, và trên một số tờ báo uy tín

- Phim tư liệu: thời lượng 120 phút với nội dung phản ảnh đúng thực tế triển khai thực hiện dự án, ghi lại hình ảnh, tư liệu, hoạt động của dự án nhằm Thể hiện chi tiết hướng dẫn các kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa (SNC, NC, XN), dễ hiểu, dễ áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 8/2021-02/2024

Tài liệu đính kèm: 2.DTDANGTRIENKHAI2021(Gionglua).pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1920

Tổng số lượt xem: 2063172