Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ được giao; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023

06/04/2023 14:52    79

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ được giao; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 theo Kế hoạch số 2170/KH-SKHCN; thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2023 theo Quyết định số 06/QĐ-SKHCN; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp và thực hiện các quy định về quản lý tài sản công (nếu có).

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 10/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND  ngày  22/9/2021của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi đối với công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Kịp thời phát hiện, kiến nghị Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm và xử lý nghiêm các trường hợp công chức, viên chức và người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân và tổ chức của công chức, viên chức và người lao động và đảm bảo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

2. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, đúng pháp luật.

- Không làm cản trở hoạt động bình thường của các phòng, đơn vị trực thuộc là đối tượng kiểm tra.

- Qua kiểm tra cần rút ra những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2023, việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp, thực hiện các quy định về quản lý tài sản công và việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian đến; kiến nghị, đề xuất với Giám đốc Sở nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Sở và các nhiệm vụ được giao.

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra

- Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành.

- Phòng Quản lý Khoa học.

- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Hình thức kiểm tra: Định kỳ, đột xuất (đối với chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính).

3. Nội dung kiểm tra

- Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong phòng, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị; việc phân công nhiệm vụ các thành viên trong phòng, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/QĐ-SKHCN của phòng, đơn vị; việc phân công nhiệm vụ để triển khai thực hiện các kế hoạch thực hiện công tác CCHC theo Kế hoạch số 2170/KH-SKHCN thuộc trách nhiệm của phòng, đơn vị tham mưu.

- Kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 2023; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2023; Kế hoạch rà soát hệ thống hóa văn bản pháp luật năm 2023; Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 2023; Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp, công dân về thủ tục hành chính, về tinh thần, thái độ phục vụ của công chức, viên chức năm 2023 và các văn bản triển khai thực hiện công tác CCHC khác theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị.

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 theo Quyết định số 12/QĐ-SKHCN của các phòng, đơn vị.

- Về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp.

- Về thực hiện các quy định về quản lý tài sản công.

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với công chức, viên chức của các phòng, đơn vị.

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại các phòng, đơn vị thuộc Sở.

4. Thành phần, thời gian, địa điểm, phương pháp kiểm tra

4.1. Thành phần

- Thành phần Đoàn Kiểm tra: Theo Quyết định số 37/QĐ-SKHCN ngày 25/3/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Phòng, đơn vị được kiểm tra: Lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị.

4.2. Thời gian, địa điểm kiểm tra

* Thời gian

- Tháng 6/2023: Thực hiện kiểm tra đối với Phòng Quản lý Công nghệ.

- Tháng 7/2023: Thực hiện kiểm tra đối với Phòng Quản lý Khoa học.

- Tháng 8/2023: Thực hiện kiểm tra đối với Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Đoàn Kiểm tra sẽ thông báo lịch cụ thể đến các phòng, đơn vị sau.

* Địa điểm kiểm tra: Tại các phòng, đơn vị.

4.3. Phương pháp kiểm tra

- Phòng, đơn vị được kiểm tra xây dựng báo cáo (theo đề cương đính kèm).

- Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với đối tượng kiểm tra và các cá nhân có liên quan để kiểm tra, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung kiểm tra (nếu cần thiết).

- Trên cơ sở báo cáo của đối tượng được kiểm tra và kết quả kiểm tra thực tế để đánh giá, kết luận về kết quả thực hiện các nội dung kiểm tra, Đoàn kiểm tra báo cáo Giám đốc Sở chỉ đạo Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

----------------------------------------------

- Đề cương báo cáo kiểm tra CCHC năm 2023

- Đề cương báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023

Tài liệu đính kèm: KE HOACH KIEM TRA CCHC VA BAO VE BI MAT NHA NUOC NAM 2023.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1448

Tổng số lượt xem: 3679213