Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kê hoạch tổ chức khóa đào tạo Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.

03/05/2022

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-SKHCN ngày 10/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức khóa đào tạo “Truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa cho doanh nghiệp và các cơ quan liên quan”, với các nội dung sau:

I. Mục đích:

Trang bị kiến thức về mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa cho các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

II. Nội dung:

1. Tên khóa đào tạo:

“Truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa cho doanh nghiệp và các cơ quan liên quan”.

2. Thành phần tham dự:

- Các Sở, ngành có liên quan; phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố.

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

- Số lượng đại biểu dự kiến: 100 người (Danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo).

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Ngày 20/5/2022 (01 ngày).

  • Địa điểm: Khách sạn Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

4. Nội dung đào tạo:

+ Tổng quan về mã số, mã vạch và ứng dụng mã số, mã vạch trong thực tiễn.

+ Tổng quan về truy xuất nguồn gốc và thực trạng truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa ở Việt Nam.

+ Giới thiệu modun hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử http://checkvn.mard.gov.vn.

+ Giới thiệu Tiêu chuẩn 12850:2019 - Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc.

+ Các bước xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa.

5. Đơn vị tư vấn phối hợp đào tạo:

Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (IDE)

Kế hoạch này thay thế cho Kế hoạch số 510/KH-SKHCN ngày 27/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Tài liệu đính kèm: 1. Kế hoạch tổ chức đào tạo TXNG 2022.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1881

Tổng số lượt xem: 2063021