Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của Sở Khoa học và Công nghệ

04/04/2023 15:55    124

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của tỉnh Quảng Ngãi;

 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua) của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại trên địa bàn tỉnh nói chung và của Sở KH&CN, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống xã hội.

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, phòng, đơn vị đặc biệt là vai trò của thủ trưởng cơ quan, phòng, đơn vị trong thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng nói chung và kết cấu hạ tầng phục vụ khoa học và công nghệ nói riêng (sau đây viết tắt là kết cấu hạ tầng) đảm bảo đúng hoặc vượt tiến độ, an toàn, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai thực hiện.

c) Thông qua phong trào thi đua, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, phù hợp với chức năng, điều kiện thực tế của cơ quan, phòng, đơn vị và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công chức, viên chức và người lao động của Sở nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lãng phí.

d) Phát huy sức mạnh, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng, phát triển trong mỗi công chức, viên chức và người lao động; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, nhất là nguồn lực con người để góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Yêu cầu

a) Việc phát động, triển khai thực hiện Phong trào thi đua là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn cơ quan và các phòng, đơn vị thuộc Sở; gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

b) Phong trào thi đua được triển khai với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn cơ quan, phòng, đơn vị nhằm góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng vốn, tài sản, tài nguyên và sức lao động; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

c) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào thi đua, định kỳ sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho phát triển là 01 trong 03 đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời xác định nhiệm vụ chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm là một trong những giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu phát triển giai đoạn 2020-2025. Để thực hiện tốt 02 nhiệm vụ trên đối với lĩnh vực được phân công của Sở KH&CN, các phòng, đơn vị thuộc Sở cần tập trung, triển khai các nội dung sau:

1. Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng

a) Thi đua đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, ổn định, bình đẳng, công khai, minh bạch, tạo đột phá theo phương châm: Chính sách phải phục vụ sự phát triển, tạo điều kiện cho phát triển.

b) Thi đua huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả, chất lượng đầu tư, cân bằng lợi ích của các chủ thể.

c) Thi đua nâng cao năng lực, trách nhiệm của cơ quan, phòng, đơn vị thuộc Sở và các tổ chức, đơn vị có liên quan trong quy hoạch, xây dựng, quản lý, giám sát, vận hành, khai thác các dự án kết cấu hạ tầng đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả; trong đó tổ chức triển khai, quản lý, khai thác có hiệu quả Dự án “Nâng cao năng lực thông tin và thống kê khoa học và công nghệ”. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực làm công tác quy hoạch xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác các công trình kết cấu hạ tầng.

2. Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

a) Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong lĩnh vực được phân công để khôi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

b) Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, xây dựng, quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, vốn đầu tư công, tài sản công, … đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

c) Thi đua tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao hiệu quả Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động của Sở KH&CN, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất với những kết quả cụ thể, là nhiệm vụ thường xuyên của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

III. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng, tiêu chí thi đua

1.1. Về phát triển kết cấu hạ tầng

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng để huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, tạo sự đột phá trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

- Đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng nhanh và bền vững dựa trên KH&CN, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi của người dân.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thông thoáng, thuận lợi khắc phục phiền hà và giảm chi phí cho các nhà đầu tư để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh, trong đó có kết cấu hạ tầng. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin.

- Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.

- Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao hàng năm gắn với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn.

1.2. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

- Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí hàng năm và giai đoạn.

- Ban hành và công khai, cụ thể hóa định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực KH&CN kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn, tiến bộ khoa học công nghệ, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.

- Giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách nhà nước theo quy định.

- Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý ngân sách nhà nước về khoa học, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đề cao tinh thần tự lực, tự cường, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm nghiên cứu, hướng tới phục vụ sản xuất kinh doanh, lấy doanh nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Sử dụng hiệu quả kinh phí nhà nước:  trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức; trong công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công.

- Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- Thực hiện hiệu quả Luật Đầu tư công, đảm bảo quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm thông thoáng, thuận lợi, khắc phục phiền hà và giảm chi phí cho các nhà đầu tư. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin.

2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng

2.1. Khen thưởng hàng năm:

Hàng năm, các phòng, đơn vị lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua làm căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân; biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể tiêu biểu.

2.2. Khen thưởng sơ kết giai đoạn 2022 - 2025:

- Hình thức khen thưởng:

+ Huân chương Lao động.

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

+ Bằng khen của Bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể Trung ương.

+ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Bằng khen của Mặt trận, các Hội thuộc tỉnh.

+ Giấy khen của Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

- Tiêu chuẩn khen thưởng:

Căn cứ kết quả triển khai và thành tích trong tổ chức, thực hiện Phong trào thi đua, việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân giao tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị mình và các tầng lớp nhân dân về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng; nhận thức và ý thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phục hồi, phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

2. Các phòng, đơn vị có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện, tham mưu Sở để trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để hỗ trợ, đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, chất lượng, hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao.

3. Tiếp tục hoàn thiện, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo thẩm quyền gắn với xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc. Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động và tài nguyên. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức.

4. Phát hiện, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua. Tập trung khen thưởng công chức, viên chức, người lao động và cá nhân có những đề xuất, sáng kiến trong nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư từ khu vực ngoài Nhà nước tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hiệu quả.

Tài liệu đính kèm: KH trien khai thuc hien KH 42 UBND cua so KHCN.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1478

Tổng số lượt xem: 3679231