Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

14/12/2021

Ngày 14/12/2021, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ký Quyết định số 301/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Để hoạt động thanh tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh tình hình hiện nay, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước của Sở và việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực: Phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện chính sách, pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ gian lận thương mại như: Kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), sản xuất - kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ; sở hữu công nghiệp và đề tài, dự án khoa học và công nghệ;  

Thực hiện tốt Kế hoạch số 4074/KH-UBND ngày 06/7/2017 Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập.

Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện 08 cuộc thanh tra tại 98 cơ sở, cụ thể:

- 02 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu (29 cơ sở).

- 02 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, sở hữu công nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ (40 cơ sở).

- 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa, sở hữu công nghiệp trong hoạt động kinh doanh thiết bị điện, điện tử (13 cơ sở).

- 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh dầu nhờn và sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (13 cơ sở).

- 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (02 cơ quan chủ trì đề tài, dự án).

- 01 cuộc thanh tra hành chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành thuộc Sở.

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện kịp thời các cuộc thanh tra theo yêu cầu quản lý và thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra chuyên đề theo hướng dẫn và kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Bình

Tài liệu đính kèm: Quyet dinh phe duyet Ke hoach thanh tra nam 2022.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2451

Tổng số lượt xem: 2062582