Truy cập nội dung luôn

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

07/04/2023 08:55    160

Trên cơ sở thống nhất của tập thể Lãnh đạo Sở tại cuộc họp ngày 03/4/2023 về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở

1. Giám đốc lãnh đạo, quản lý chung hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các vấn đề lớn liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành và theo Quy chế làm việc của Sở.

Giám đốc phân công Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, xử lý các công việc hàng ngày trong từng lĩnh vực công tác của Sở, trừ các công việc do Giám đốc trực tiếp chỉ đạo.

Giám đốc ủy quyền cho Phó Giám đốc ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Sở theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Phó Giám đốc chủ động giải quyết công việc trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

3. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về các quyết định liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công; những vấn đề thuộc về chủ trương hoặc có tính nguyên tắc, quan trọng, nhạy cảm, chưa có văn bản quy định phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến Giám đốc Sở trước khi xử lý, quyết định.

 4. Phó Giám đốc có trách nhiệm và quyền hạn trong phạm vi, lĩnh vực được phân công như sau:

a) Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc trong phạm vi được phân công; đề xuất, xây dựng các chương trình, nhiệm vụ, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở xem xét để trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành hoặc Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền.

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định, kế hoạch hành động, chương trình công tác thuộc lĩnh vực được giao phụ trách; xử lý theo thẩm quyền các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực được phân công. Những vấn đề liên quan đến nhiều phòng, đơn vị mà Phó Giám đốc không thống nhất được thì báo cáo và xin ý kiến Giám đốc Sở để xử lý.

5. Trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Giám đốc vắng mặt, Giám đốc Sở trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Phó Giám đốc.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể trong lãnh đạo Sở

1. Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở

a) Phụ trách chung, lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở và của ngành khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở và Giám đốc Sở được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quyết định của UBND tỉnh; Quy chế làm việc của Sở và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

b) Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển ngành khoa học và công nghệ của tỉnh.

c) Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trừ một số lĩnh vực phân công cho các Phó Giám đốc Sở); thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.”

d) Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản; công tác hành chính tổng hợp; công tác thanh tra, kiểm tra hành chính; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; công tác pháp chế, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật của Sở;…

đ) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

2. Ông Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Sở

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác như sau:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch, biện pháp phát triển, chuyển giao ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ, thị trường công nghệ, chuyên ngành và lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường công nghệ, sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân; xây dựng và phát triển tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ; các hoạt động về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, năng suất và chất lượng sản phẩm, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành khoa học và công nghệ (trừ công tác thanh tra, kiểm tra hành chính);

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ; các chương trình, đề án khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong lĩnh vực công nghệ, thị trường công nghệ, chuyên ngành và lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác sáng kiến, chuyển đổi số, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

e) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo quyết định của lãnh đạo tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Ông Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, biện pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo; công tác thông tin và thống kê khoa học và công nghệ.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và phát triển ứng dụng công nghệ sịnh học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

c) Theo dõi, phối hợp, hướng dẫn, thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở các cơ quan đảng, mặt trận và hội, đoàn thể.

d) Theo dõi, phối hợp, hướng dẫn thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

đ) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo quyết định của lãnh đạo tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 236/QĐ-SKHCN ngày 09/12/2022, Quyết định số 07/QĐ-SKHCN ngày 09/01/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 4. Lãnh đạo Sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tài liệu đính kèm: QUYET DINH PHAN CONG LAI LANH DAO SO (03.4-2023-sau hop).pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1150

Tổng số lượt xem: 3679057