Truy cập nội dung luôn

Tăng cường phòng ngừa,đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

13/04/2023 14:50    57

Thực hiện Công văn số 1428/UBND-NC ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu công chức, viên chức và người lao động của Sở thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc phòng, đơn vị mình nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 01/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật trong Nhân dân nói chung và công chức, viên chức và người lao động thuộc phòng, đơn vị mình nói riêng trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, nhằm nâng cao nhận thức, cảnh giác, không tham gia hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ trái pháp luật; đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng gắn kết chặt chẽ công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” với phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, mô hình điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, vận động Nhân dân lên án, tố giác tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”...

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1545

Tổng số lượt xem: 3679137